Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v. Lennep, hun eereten historischen roman in het licht zenden. Ongeveer terzelfder tijd had de Belgische omwenteling plaats, waardoor zoowel het nationaliteitsgevoel, als het individualisme en de belangstelling in de politiek sterk toenamen. Allerwegen ontstond krachtiger geestelijk leven, dat zich op literair gebied zoowel in de critiek (de Gids) openbaarde als in de letterkundige voortbrengselen zelf.

Omstreeks 1860 kwam, met het tweede geslacht, de kentering; de grooten onder hen, Hnct met zjjn Franschen geest en Multatuli met zjjn bespotting en vervloeking van al wat heilig genoemd werd, staan reeds op een ander plan, terwijl een der jongsten en krachtigsten onder hen, Emants, om zjjn groote objectiviteit, zijn fijne zielkundige analyse en zjjn oorspronkelijkheid door sommigen reeds tot het volgend tijdvak gerekend wordt.

Over 't algemeen beschouwt men echter Jacqnes Perk als den eerste der jongeren, ook wel de maunen van 80 of Nieuwe Gidsers genoemd, die door de schoonheid hunner verzen, en de psychologische diepte hunner romans, niet minder dan door hun overmoed, de letterkundige wereld van Nederland zouden verbazen.

I. DE HISTORISCHE ROMAN.

§ 1. Van Lennep, Oltmans, Bosboom-Tonssaint, Schimmel.

Hoewel onderling vrij wat verrschillend, worden bovengenoemde auteurs toch meestal in één adem genoemd, daar ze allen gerekend moeten worden tot dezelfde school te behooren, en wel die van den romanticus Scott, wiens werken toen en nu nog, bewondering wekken door de boeiende, en van groote historische kennis getuigende behandeling van geschiedkundige onderwerpen. En dit zjjn juist de twee groote eischen die de historische roman aan den schrijver stelt; te weten: grondige historiekennis en een

Sluiten