Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met schaatseden. Het ys lag gelyk met den weg. Men had 'r maar optestappen.

Toch was 'r een brug gelegd over 'n breeden gleuf, dien ik den vorigen dag niet gezien had. En ieder die de brug passeerde, betaalde :n cent aan den man die 't brugje gemaakt had „om de gleuf'1 zeide hy.

Maar sommigen fluisterden:

— Hy heeft de gleuf gemaakt om 't brugje.

Is 't geen schande, dat men middel heeft gevonden, om 't uitleggen van de wet te maken tot 'n beroep P

341 De maatschappy is overal doorsneden met zulke gleuven, en meestal om den „bruggeman" in 't leven te houden.

Wat zou er worden van de schoolmeester}*, als wc flinkweg schreven zoo-als 'n beschaafd mensch spreekt?

A\ at van de militairen, als we wilden begrypen dat het kleinste Yolk sterker is dan 't grootste leger ?

Wat van de advokaten, als wy wetgevers hadden die instaat waren hun gedachten duidelijk uittedrukken ?

Wat van de dominees, als we begrepen dat ieder zyn godsdienst vindt in z'n eigen hart?

En eindelyk, wat van de zedemeesters, als we die zeden wisten terug te vinden in de lieve Natuur?

Och, wat al bruggemannen op non-activiteit!

C. Uit: VORSTENSCHOOL.

Fragment van het Eerste Bedrijf.

Koningin-Moeder.

— Dweepster, lieve dweepster!

Louise, haastig opstaande.

— Neen, zeg dat niet . . . om-godswil, zeg dat niet! In dweepzucht is bedrog, en ik zoek waarheid. Ik wil doorgronden wat geschieden kan,

En ziften wat geschieden moet. Het Yolk Is laag gezonken, moeder! Ziel en hart Gaan onder, by aanhoudend stoflyk lyden.

De gloed van hooger geestdrift wordt gedoofd,

Als 't leven slechts één kamp is met het lage, Als niet te sterven 's levens eenig doel is, En uitgesteld bezwyken hoogste prys!

Wat is den arme 't schoon der lente? Niets! Een sterrenhemel? Niets! Wat is hem kunst?

Sluiten