Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

critiek — niet deelnemend aan den stjjjd, door haar technisch voortreffelijke, en van inhoud fijn-poëtische verzen getoond hebben, dat ook in haar de nieuwere denkbeelden over kunst weerklank hadden gevonden.

Heel toevallig had te gelijkertijd met de worsteling tusschen oude en nieuwe denkbeelden in Noord-Nederland, in Zuid-Nederland een zuivering der letterkunde plaats, die, wonderlijk genoeg, van heel andere beginselen uitgaande, ongeveer hetzelfde resultaat afwierp als de N. Gidsbeweging in het Noorden. Had men hier van Potgieter, Huet en Multatuli geleerd conventie en sleur te verafschuwen, was men door studie van Vondel, Hooft, Milton, Keats, Shelley, Dante, Goethe tot beter begrip van schoonheid gekomen, en had men door de lectuur van de Fransche naturalisten een geheel nieuwe wereld zien opengaan, in 't Zuiden kwam men tot juister begrip van het wezen der poëzie door terugkeer tot en studie van het eigen volksleven, de eigen volkstaal en de onvervalschte volkspoëzie.

Gnido Gezelle (1830-1899),

leeraar in de bisschoppelijke gestichten te Roeselare en Brugge en later onderpastoor te Kortrijk; de eenvoudige, beminljjke, innigvrome, door- en door natuurlijke en poëtische priester was hen daar in voorgegaan.

Hoewel, wat zijn geboortejaar betreft tot een vorige generatie hoorende, wordt hij toch tegelijk met de jongeren behandeld, eerstens omdat men in Noord.-Nederland hem pas sedert enkele jaren heeft leeren kennen, liefhebben en bewonderen, en vervolgens omdat door hun vaak betooverende harmonie van klank, rhytme en gedachte, en door hun zuivere en spontane uitdrukking zijn verzen zich geheel bij de modernen aansluiten.

Zeer groot is het aantal verzen door hem gedicht; zijn echt poëtische, „luisterende" ziel (A.), verstofcd de taal van „al dat leeft," de gansche, heerlijke natuur zong voor hem één groote harmonie ter eere van haar Schepper, wiens lof en grootheid

Sluiten