Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19 October. ontwerp vak wet tot regeling van de verdeeling

der provinciën in kiesdistrikten ter benoeming van leden der

provinciale staten. Ter overweging van de bezwaren, door de Gedeputeerde Staten van Gelderland in een adres aan de Kamer tegen het ontwerp aangevoerd, wenschte de heer van Lynden den aanvang der beraadslagingen over het wetsvoorstel eenige dagen uit te stellen.

Een der leden heeft mij opgeroepen 0111 mijn gevoelen kenbaar te maken over liet al of niet raadzame van een uitstel der beraadslaging. Ik onthoude mij geheel eene meening te uiten over de vraag of de Vergadering zich genoeg ingelicht acht, ja dan neen; eene zaak, die geheel aan de Vergadering moet overgelaten worden. Maar ik merk op, dat dit adres van Gedeputeerde Staten, voor het eerst uit het zoo even voorgelezen verslag te mijner kennis gebracht, in de eerste plaats opkomt tegen eene onjuiste uitdrukking in de Memorie van Toelichting, waarover met een enkel woord te beslissen is; dat in de tweede plaats, de Gedeputeerde Staten van Gelderland vasthouden aan het oude stelsel van kleine kiesdistrikten, in onderscheiding van groote, en in de derde plaats, dat zij zich verzetten tegen de vereeniging van de twee gemeenten Angerlo en W ehl met Zevenaar, en de voeging van Heerewaarden bij Wychen.

Deze laatste bezwaren zijn van een aard, zoo als er in de onderscheidene provinciën vijftig, honderd, konden worden gemaakt, naar mate van het standpunt dat men bij de beschouwing kiest. Ik geloof, dat, wat men ook doe, men geene regeling van kiesdistrikten zal kunnen ontwerpen, waartegen niet eene gelijke bedenking zou in het midden te brengen zijn.

Spoedige behandeling van het onderwerp is alleszins wenschelijk, daar de Provinciale Staten bijeenkomen op den tweeden November. De Eerste Kamer moet, zoo deze Vergadering zich met dit weisonderwerp vereenigt, nog worden opgeroepen, en aan de leden moet ter voldoening aan die oproeping, een behoorlijke tijd worden gelaten.

Ik heb voor het oogenblik niets meer te zeggen.

De motie van orde van den heer v. Lynden wordt met 32 tegen 16 stemmen verworpen.

Algemeene beraadslaging. Groote of kleine kiesdistrikten ? Systeem van het ontwerp. Onder-kiesdistrikten. Bezwaren van de Gedeputeerde Staten van Gelderland.

De geachte spreker uit Utrecht heeft, zoo ik hem wel heb gevolgd, inzonderheid drie hoofdbezwaren tegen het ontwerp.

Ten eerste zijn het kleine kiesdistrikten, waaraan de geachte spreker

Sluiten