Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

land aan herziening moest worden onderworpen? Waarom niet eveneens de voorstellen van de andere Statenvergaderingen? \\ el, Mijne Heeren, dit is geschied. De geachte spreker vergeet, dat de meeste Statenvergaderingen ten gevolge van de nieuwe correspondentie die in den loop van dit jaar is gehouden, zijn teruggekomen op de adviezen van voorleden jaar. Door Gelderland is eene uitzondering gemaakt. Nu treedt de geachte spreker op als verdediger van de Staten van zijn gewest, en meent dat de Regeering die Staten minder bevoegd zou hebben geacht om over de behoefte van hunne provincie te oordeelen, dan de Staten van andere provinciën. Ik heb er tweeërlei op te zeggen.

Mijne Heeren, een dergelijk onderwerp, eene verdeeling van de provinciën in kiesdistrikten, eene verdeeling van het Rijk in kiesdistrikten, kan behandeld worden op tweeërlei wijze. Of men ziet in, dat de verdeeling vatbaar is voor zeer verschillende beschouwingen en dat de waarheid te dien aanzien betrekkelijk is, afhankelijk van het gezichtspunt dat men kiest; zoodat niet licht eenige verdeeling zal worden ontworpen, die aan de met de provincie best bekende personen even welgevallig zal zijn. In die wijze van zien is men toegevend; men ontwikkelt de gronden die men voor zijn voorstel heeft; men hoort de gronden aan van anderen; men weet zich in het denkbeeld van anderen te verplaatsen.

Er is eene tweede methode. Men denkt, dat men de provincie slechts op ééne wijze kan verdeelen; elke andere is onmogelijk; men sluit het oor voor alle bedenkingen; men kent aan één plan absolute waarheid toe; dit is het standpunt waarop de Staten van Gelderland zich hebben geplaatst. En nu heb ik mij veroorloofd, in zulke zaken geene absolute waarheid aannemende, aan de voordracht van verdeelin?;, die Gedeputeerde Staten op mijn verzoek in de tweede plaats hebben ontworpen, de voorkeur te geven boven de eerste.

Eene tweede opmerking is deze: wanneer men dit of een ander onderwerp behandelt met bezadigdheid, met waardeering van de gronden, die tegen hetgeen men heeft voorgesteld, worden aangevoerd, het wekt vertrouwen. De hartstochtelijkheid echter waarmede deze zaak èn door Gedeputeerde Staten, èn in de Statenvergadering van Gelderland, door hare commissie, is behandeld, was geenszins geschikt om zoodanig vertrouwen te wekken. Ik verzoek, dat men de stukken, welke van die Staten zijn medegedeeld, leze. Ik heb, onder andere, aan de Staten van Gelderland toegezonden een mij voorgelegd plan van verdeeling dier provincie, met verzoek hun advies daarover mede te deelen. Wanneer men nu dat advies inziet, dan zal men nauwelijks verschil bespeuren tusschen die kritiek en de recensie van -iemand, die voor het eerst, met drift en vinnigheid, het werk van een ander onder handen neemt.

Sluiten