Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voortgevloeid? Stremming van den gang van zaken, en de Raad is tot het accijnsenstelsel teruggekeerd." Het moet eene vergissing zijn, Mijne Heeren. In de gemeente de Rijp wordt geene verbruikbelasting geheven noch werd zij geheven. Maar onlangs heeft de Raad besloten tot verhooging der opcenten van de grond- en personeele belasting en vermindering van den lioofdelijken omslag.

In het algemeen kan ik op dit punt den geachten spreker gerust stellen. De uitvoering der gemeentewet, wat de hervorming van het gemeentebelastingstelsel naar de nieuwe regelen aangaat, overtreft wellicht zijne verwachting. Het getal van de gemeenten, waaruit bij het Ministerie Raadsbesluiten zijn ingekomen tot wijziging, tot invoering van nieuwe belastingen of tot afschaffing, sedert de invoering van de gemeentewet, of 1 Juli 1851 tot 1 November 11., bedraagt 790. Dat is dus nagenoeg twee derden van onze gemeenten. Het getal der Raadsbesluiten, onderzocht bij het Departement en waarop de Koninklijke goedkeuring is gevolgd tot afschaffing van bestaande belastingen, is geweest tusschen de vijf en zes honderd. Het getal van de ingekomen besluiten tot wijziging of invoering van belastingen was boven de 2000, en daarvan zijn boven de 1000 goedgekeurd en ten uitvoer gebracht. Ik verzoek in het oog te houden, dat bij ieder besluit tot invoering of tot wijziging, bovendien eene verordening, regelende de invordering, moet worden overgelegd. Het is merkwaardig, maar ik durf de Vergadering nu met die cijfers niet ophouden, het onderscheid van werkzaamheid der gemeenten, te dezen aanzien in de onderscheidene provinciën na te gaan. Wellicht zal ik in de Staulscourunt zoodanig overzicht eens openbaar doen worden. Uit de weinige genoemde cijfers mag, meen ik, zooveel worden afgeleid, dat in stede stremming, eene zeer groote kracht van wetgeving ontwikkeld is, althans nagenoeg in twee derden der gemeenten van ons Land, en dat wel binnen den tijd van een groot jaar.

De omslag van schrifturen is oneindig, zegt de spreker. Ja, Mijne Heeren, maar wie heeft er den last van? De zaak is nog nieuw. Er komt bij het Ministerie van Binnenlandsche Zaken tol dusverre schier geen ontwerp tot wijziging of invoering van belastingen in, of het moet worden verbeterd, er ontbreekt iets aan of aan de verordening tot invordering. Het wordt teruggezonden; dit vordert correspondentie; de Raad moet het besluit veranderen en dan weder overzenden. Maar na de overwinning der eerste moeilijkheid, na een paar jaren, zal do last voor het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, dat dien nu zwaar te torschen heeft, minder zijn. Drukke correspondentie is een deel der invoering van alle nieuwe wetten.

De Koning heeft, zegt de spreker, alle besluiten van wijziging van belasting tot lo. Januari verdaagd. De spreker schijnt niet te weten hoe de toedracht der zaak is. Volgens de gemeentewet moet het be-

Sluiten