Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iets anders, iets meer zij, dan hij tot dusverre was. Ik durf daarom niet geheel beamen hetgeen ik door sommige sprekers in het midden heb hooren brengen, bij voorbeeld hetgeen de geachte afgevaardigde uit Gouda zeide, dat de Raad van State, zoo als die nu was ingericht, ongelukkig moest werken. Ik geloof, de Raad van State kan meer zijn dan hij was tot dusverre, maar dat hij ongelukkig werkt is mij niet voorgekomen. De Raad van State licht altoos, — en dit is een voordeel hetwelk de Ministers zeer veel reden hebben, op hoogen prijs te stellen — door zijne adviezen de Regeering voor, en al deed de Raad van State nieis anders, reeds uit dien hoofde zou hij, geloof ik, moeten worden behouden.

Ik heb een twijfel hooren opperen door den afgevaardigde uit Arnhem ten aanzien van die roeping van den Raad van State, een twijfel hooren opperen dat zoodanig advies den Koning, die een verantwoordelijk Ministerie heeft, moeilijkheden moest opleveren. Ik kan het niet inzien, dan in de onderstelling — en deze kon de onderstelling van den geachten afgevaardigde niet wezen — dat men onderscheid make tussclien Koning en Regeering'. De Koning is het hoofd van de Regeering; het advies aan den Koning gegeven, wordt gegeven aan de Regeering. Door de aanmerkingen, die de Raad van State maakt op hetgeen door de Ministers aan den Koning wordt voorgelegd, worden de Ministers opmerkzaam op leemten of gebreken; zij hebben gelegenheid 0111 daarin te voorzien, of de ongegrondheid van de aanmerkingen, zoo hun de bedenkingen niet juist voorkomen, aan te toonen. Dat derhalve iets zou zijn in het tegenwoordig bestaan van den Raad van State strijdig niet, ons constitutioneel beginsel, kan ik hoegenaamd niet inzien; maar men moet zich wachten — en ik geloof dat het niet overbodig is, dat ik die opmerking maak, omdat de dwaling zoo dikwijls wordt gepleegd — Koning van Regeering te onderscheiden. Koning en Regeering, Koning en Ministers zijn een; de Koning is het hoofd, de Ministers zijn, onder den Koning, belast met de onderscheidene takken van het initiatief der wetgeving en van de uitvoerende macht.

De geachte afgevaardigde uit Arnhem meent, dat het daarom wenschelijk zou zijn, dat de Raad van State worde georganiseerd op een anderen voet, dewijl de Raad van State aan de Ministers zoo menige drukke werkzaamheid zou kunnen afnemen; derhalve de voorbijgaande drukte 0111 den Raad van State te organiseeren getrooste zich het Gouvernement voor nu, daar het in de bevrijding van zoo menige andere werkzaamheid, ten gevolge van die nieuwe organisatie, vergoeding zal vinden. Het zal er zeer van afhangen hoe de Raad van State wordt georganiseerd. Dat de werkzaamheden van de Ministers er door zullen worden verminderd, dit durf ik nog niet stellig gelooven, ook wanneer de Raad van State zal worden georganiseerd zoo als ik thorbecke, Parlementaire redevoeringen, 1852—1853. 6

Sluiten