Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liefst zou wensclien; want men mag niet vergeten, dat de menigvuldige verrichtingen van dé Ministers in zoo nauw verband staan met hunne ministerieele verantwoordelijkheid en dat die ministerieele verantwoordelijkheid het uiterst moeilijk maakt andere dan voorbereidende verrichtingen af te zonderen. Dat de Raad van State, anders geoiganiseerd, in de redactie van wetten uitstekend nuttig zou kunnen wezen, vooral wanneer hij gesplitst was in afdeelingen, ieder waarvan met een Minister afzonderlijk werkte, dit stelsel is nog mijne meening; maar wanneer men daartoe overgaat, zal men moeten toegeven, dat de Raad van State meer of minder treedt in hetgeen nu de taak is der ministerieele bureaux.

Of, ten gevolge van dergelijk vermenigvuldigd deelgenootschap vanden Raad van State, de werkzaamheden van de wetgeving, in de sectiën van de beide Kamers der Staten-Generaal, anders zullen zijn dan tot dusverre, ik weet het niet. Ik stel mij voor, dat ook daarna, wanneer door eene anders ingerichte medewerking van den Raad van State onze wetten volkomener zullen zijn dan tot dusverre, de sectiën van de Kamers der Staten-Generaal hare roeping zullen voortzetten om de wetsvoordrachten der Regeering nauwkeurig te onderzoeken.

Misschien zullen zij minder feilen ontdekken, dan tot dusverre, maar het onderzoek zal haar gewis niet worden afgenomen, of liever de sectiën zullen het zich niet laten ontnemen; men zal er in de Tweede Kamer niet toe besluiten, te zeggen: „wij weten dat de Raad van State het ontwerp heeft onderzocht, of dat eene sectie van dien Raad met den Minister daaraan werkzaam is geweest, en daarom zullen wij het als onverbeterlijk — althans wat de redactie betreft — beschouwen."

De administratieve jurisdictie is een punt, waaraan ik zeer veel hecht: maar ik behoef den geachten afgevaardigde uit Arnhem, die zelf lid was van een college, dat die administratieve jurisdictie uitoefende, niet opmerkzaam te maken op de groote moeilijkheid van zoodanige jurisdictie, altijd in verband met de verantwoordelijkheid van den Minister. Ik hoop, dat een aannemelijk wetsontwerp, waarbij aan den Raad van State deel worde gegeven in de administratieve jurisdictie, zal kunnen worden voorgedragen aan de Vertegenwoordiging; maar zoo de geachte afgevaardigde mocht bedoelen zoodanige administratieve jurisdictie, die een altoos vasten waarborg gaf tegen hetgeen men zou willen noemen ministerieele willekeur, dan zou hij, bij nader inzicht, in de ministerieele verantwoordelijkheid menigen " hinderpaal ontmoeten. De Minister toch kan gewis niet geroepen zijn te helpen uitvoeren, onder zijne verantwoordelijkheid te nemen hetgeen met zijne overtuiging niet zou strooken, hetgeen, volgens zijne overtuiging, niet zou zijn in het algemeen belang of strijdig met de wet.

Sluiten