Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dikwijl wordt gepleegd. Revolutie, revolutionair! Wat is revolutie? Verandering; waarbij, in de plaats van een regel die tot dusverre werkte, een nieuwe regel wordt gebracht, hetzij nu een algemeen stelsel van regels, hetzij partieel. Er is dan tussehen de oude en de geboorte der nieuwe orde een strijd, soms eene verbrekende, scheurende beweging, welke de regel niet kan zijn voor de nieuwe orde, die veeleer haar eigen regel medebrengt. Die beweging echter schijnt den geachten spreker het karakter uit te maken der nu volgende levensorde, en deze veroorlooft hij zich revolutionair te noemen.

De geachte spreker heeft mij zeer bijzonder gerust gesteld, en ik zal meer zeggen, eene zeer onverwachte voldoening gegeven op een punt, dat tot dusverre, ieder jaar meer dan eens, als de grootste grief van den geachten spreker tegen den Minister van Binnenlandsche Zaken zich voordeed. De wet tot regeling van het onderwijs nog niet ingediend! dit was de grootste grief, en wat zegt de geachte spreker nu? „Wij, ik en mijne vrienden, hebben die gedurende vijf jaren tegengehouden." Eene verrassende rechtvaardiging!

De geachte spreker heeft nog enkele posten dezer begrooting genoemd, zonder zich daarover in discussie te begeven. Ik denk dus, dat hij ook van mij geene discussie verwacht.

De geachte spreker zal wellicht nog kunnen besluiten de begrooting goed te keuren, maar hij wenscht niet, dat men daaruit afleide dat hij het politiek systeem van den Minister van Binnenlandsche Zaken goedkeurt. Mijne Heeren, ik zal dat hoegenaamd daaruit niet afleiden; ik zal er enkel uit afleiden dat de geachte spreker op deze begrooting geen post gevonden heeft, die hem niet noodig en nuttig voorkomt in het publiek belang, geen post, waarvoor het uitgetrokken cijfer aan dat doel niet beantwoordt.

Door den heer van Lijnden werd teruggekomen op hetgeen hij bij de algemeene beraadslaging omtrent de verkeerde werking der gemeentewet, als gevolg van de afschaffing der gemeentelijke accijnzen, had gezegd (vergel. hiervoor blz. 71). Inderdaad was het niet in de gemeente de R'jP. maar in de Zijpe noodzakelijk gebleken tot het oude accijnsstelsel terug te keeren, om de zaken loopende te houden.

Ik vraag het woord nu, niet om al de vorige punten te behandelen, maar om den spreker, die zoo even het woord voerde, (den heer van Lynden) onmiddellijk nadat hij gesproken heeft, te beantwoorden. Uit dit antwoord zal, zoo ik hoop, blijken dat hij thans even slecht onderricht is als hij dit den vorigen keer was.

De geachte spreker meent zich hiermede te „rechtvaardigen", dat hetgeen hij toen zeide, niet op de gemeente de Rijp maar op de Zijpe toepasselijk was.

Eene vreemde rechtvaardiging, de eene gemeente te nemen voor de

Sluiten