Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onze pro\ inciën uit, en dit heeft het Gouvernement te meer aanleiding gegeven om van zijne zijde niet achterlijk te zijn, inzoover het gold het belang van d.e provincie te ondersteunen, dat hier geenszins een enkel provinciaal belang is.

Diezelfde spreker heeft met een enkel woord ook den eersten weg, die onder artikel 73 genoemd wordt, aangeroerd. Het is de groote militaire communicatie met Maastricht, die wij sedert lang verplicht waren te maken, sinds die, welke nu over Belgisch grondgebied loopt, voor ons verloren is.

De geachte spreker uit Utrecht is hier wederom buiten de orde getreden, daar hij, bij gelegenheid van den weg op Maastricht en van den weg van Tilburg naar Turnhout, tevens sprak over den weg van Delfzijl naar de Beerta. Ik ben gereed te antwoorden, zoo de spreker daarop niet wil terugkomen bij het artikel, waar van dien weg gesproken

; W1|. J ®ver de discussie bewaren tot het tijdstip, dat wij het artikel zullen hebben bereikt, het is mij even aangenaam.

De heer van Goltstein herhaalt zijne bezwaren.

De geachte spreker is zeer volhardend. Hij laat zich den weg niet stormenderhand, niet dan voet voor voet ontnemen. Vier punten.

Het eerste betreft de discussie van gisteren. Mijne woorden van heden zouden met die van gisteren niet strooken. Ik geloof toch, dat beide in een nauw en juist verband staan. Bij de algemeene consideratien biengt de geachte spreker dezen weg op den voorgrond, en vraagt mij bijzonderlieden Ik heb daarop gezegd: als gij dergelijke bijzonderheden i det dan hadden die behooren gevraagd te worden bij het verslag, dat uit de sectien is voortgekomen. Ik heb daarmede geenszins eene lichting uitgesloten, die daarna hier in deze Vergadering zou kunnen wor en gevraagd. Maar men eisclie niet van mij, dat zoodanige inlichtingen op het oogenblik worden gegeven ten aanzien van punten waarop men de Regeering in het geheel niet heeft voorbereid Ik heli mij nooit ongenegen verklaard om inlichtingen te geven terstond, of na eenigen tijd zoo zij omstandigheden betreffen waarover ik eerst mijn geheugen moest te recht brengen.

De drie overige punten betreffen de zaak zelve De geachte spreker heeft uit hetgeen hij nu gehoord heeft, opgemaakt, ublJ dezen we» het voordeel van België kan betrokken zijn Maar zal hij ook in ons voordeel zijn? Mijne Heeren, mij dunkt, dit volgt Hoe zal de weg in het voordeel van België zijn, zoo hij niet tevens m net voord-iel van Nederland is?

De som schijnt den geachten spreker te hoog. Zoo het een grindweg

Ia!:Z0UASr 16 h°0g Zijn' Men 1,eeft eerst een grindweg ontd0Ch later een keivve« gekozen, opdat liij tegen de zware

9*

Sluiten