Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afnemende opbrengst van f 30,000 of / 5000, bij een zoo groot verschil tusschen opbrengst en kosten, moet de vraag gelden: bestaan er genoegzame redenen om het veer in stand fe houden? Houdt men het in stand, zoo moet men zich nagenoeg deze kosten getroosten: en het is mij voorgekomen dat die redenen niet aanwezig zijn.

Welke waren de redenen die pleitten voor het stoombootveer in vroegeren tijd? Zooals een der sprekers heeft gezegd, de communicatie tusschen de noordelijke en zuidelijke provinciën, en inzonderheid het gemis van andere middelen van communicatie, die sedert in de plaats zijn gekomen. Wij hebben thans de vermenigvuldigde stoombootvaart op Antwerpen, wij hebben de geregelde stoombootdienst op den Moerdijk; de diligence maakt van het stoombootveer van den Moerdijk naar Willemsdorp geen gebruik meer. Het kwam dus aan het Gouvernement voor, dat in den dienst door de andere middelen volkomen zou worden voorzien, zonder dat men te vreezen had, hetgeen de geachte spreker uit Noordbrabant vreest, dat het vervoer zou vallen in handen van één persoon. Er zal altijd concurrentie blijven; ook zijn de tarieven der diensten aan de goedkeuring der Regeering onderworpen, zoodat men zonder haar niet kan verlioogen ten nadeele van het publiek. Het is mij voorgekomen, na het langdurig onderzoek dat ik omtrent dit punt heb ingesteld, dat zoo men het stoombootveer langer in stand wil houden, men dit zou doen ten behoeve van een gedeelte van het eiland van Dordt en een zeer klein gedeelte van Noordbrabant, en dat in de behoeften der correspondentie tusschen die kleine deelen door andere middelen van vervoer, buiten de stoombooten, zeer goed kan worden voorzien.

Ziedaar waarom het der Regeering raadzaam is voorgekomen, den stoombootdienst af te schaffen. Ik heb mij niet verantwoord geacht onder zulke omstandigheden deze uitgaaf op de begrooting te handhaven. Ik heb evenwel niet dan na nauwgezet onderzoek, of men wellicht met wijziging kon behouden, de vraag beslist.

De spreker uit Dordt, de heer de Raadt, meent dat eene verlaging van het tarief veel zou kunnen afdoen. Het tarief voor de rijtuigen en paarden is zeker hoog, maar eene verlaging zou, geloof ik, het gewenschte resultaat ook niet opleveren. Hij, die voor het veer komt, laat zich toch overzetten, onverschillig of het een paar gulden meer dan minder kost.

De overvoer van rijtuigen en vee, en dat is daar de hoofzaak, beperkt zich tot de bij het veer naast gelegen streken. De brug tusschen Holland en Noordbrabant is op eene andere wijze gelegd, en op die andere wijze gelegd is zij veel breeder, veel toegankelijker en gemakkelijker dan de weg, dien men vroeger in het stoombootveer meende te moeten vinden.

De geachte spreker zegt, dat in den winter sommige andere ver-

Sluiten