Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voermiddelen onbruikbaar kunnen zijn. Ik geloof echter, dat deze, de stoombooten, die varen naar Dordt en naar Rotterdam, ook in den winter den dienst meer en meer zullen voortzetten. Eene watervaart zal in den winter altoos meer of min afhangen van de weersgesteldheid, en hieraan is ook het stoombootveer onderworpen.

Ik heb reeds geantwoord op de vraag van den spreker, of niet de kosten zouden kunnen worden verminderd door vereenvoudiging van het personeel. Ik heb laten onderzoeken en eene raming opmaken, maar het is mij voorgekomen dat, ja, wellicht eene kleine som zoude kunnen worden uitgewonnen, maar niet van belang. Indien het een noodzakelijk communicatiemiddel Ware, zooals de spreker uit Noordbrabant meent, ik zou er niet aan gcdacht hebben het op te heffen. Maar noodzakelijk kwam het mij niet voor, daar in de algemeene behoefte op eene andere wijze reeds nu beter wordt voorzien en dit in het vervolg nog ruimer het geval zal zijn.

De spreker uit Noordholland, de heer van Nierop, heeft de aandacht der Regeering gevestigd op het veer tusschen Amsterdam en Ruiksloot. Dat veer gaat buiten het Gouvernement om, maar ik zal gaarne inlichtingen inwinnen over den stand van het veer, over de betrekking daarvan tot de stad Amsterdam of andere besturen, en zien of van Regeenngswege, zoo de dienst gebrekkig is, gezorgd kan worden, middellijk of rechtstreeks, voor eene betere regeling.

Kon men niet eene verpachting van het veer beproeven?

Mijnheer de Voorzitter! Zoo men de verpachting wilde beproeven van een veer dat jaarlijks negentien of twintig duizend gulden kost en nauwelijks vijf duizend gulden opbrengt, ik geloof dat men menige aankondiging in de couranten zou moeten plaatsen, eer men een aannemer vond. In vroeger tijd heeft men, zoo mijn geheugen mij niet bedriegt, beproefd, maar zonder gevolg.

De geachte spreker (de heer Blussé) heeft gezegd, dat het stoombootveer nuttig is voor den vervoer van goederen en rijtuigen. Van waar? Van Dordrecht? Die kunnen worden overgevoerd met andere stoombooten, welke veel meer dienst doen.

De stad Dordrecht heeft verzocht te worden gehoord over den maatregel, dien ik wellicht ten aanzien van het veer zou nemen. Doet de stad Dordrecht groote belangen gelden, dan zal zij zich wellicht een offer getroosten, en ik zal trachten in hetgeen zij verlangt tegemoet te komen. Maar men moet voor iets dat, bovendien in beperkten omvang, een locaal belang kan zijn, van het Rijk niet zulk eene uitgave vorderen.

De geachte spreker zegt, dat de overige stoombootdiensten in den winter zullen stil liggen. Ik geloof dat de geachte spreker zal onder-

Sluiten