Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 December. Ontslag van een ambtenaar. Kan de kamer oordeelen over een gegeven ontslag, zoolang geene wet is gekrenkt? Heeft een ambtenaar het recht om niet te worden ontslagen ? Kan men de ministerieele verantwoordelijkheid inroepen, wanneer aan een ambtenaar ontslag is verleend?

Ik wenschte, Mijnheer de Voorzitter, bij hetgeen ik heb te zeggen, nog lid te zijn van deze Kamer. Ik heb tot het laatst gewacht, dat een lid dezer Kamer mij zou voorkomen. Nu dit niet is geschied moet ik aan de Vergadering eene enkele bedenking onderwerpen ten aanzien van hetgeen door een paar leden is in het midden gebracht over het ontslag van eenen ambtenaar.

Ik meen dat daarbij drie beginselen in aanmerking komen; ten eerste, de bevoegdheid die de Kamer zal willen hebben; ten tweede, het recht van den ambtenaar en de zelfstandigheid van het Gouvernement, en ten derde, de ministerieele verantwoordelijkheid.

Het eerste: de bevoegdheid, die de Kamer zal willen hebben. Ik vraag: of in dergelijke of andere onderwerpen een lid dezer Kamer in de vergadering verder zal mogen gaan dan de Kamer zelve zal willen doen, en ik verbind daarmede eene tweede vraag: zal de Kamer willen oordeelen over het ontslag van eenen ambtenaar, zoolang geene wet is gekrenkt? Ik herinner mij, dat bij de beraadslagingen over de gemeentewet, door een lid der Kamer een amendement werd voorgesteld, tengevolge waarvan de Koning verplicht zou zijn bij het ontslag van eenen burgemeester de redenen aan te wijzen in het besluit. Zoo ik mij wel herinner, heeft dat lid, na mijne verdediging van de zelfstandigheid van het Gouvernement, met toestemming, met blijkbare toestemming, naar het mij voorkwam, der Vergadering, van dat amendement afgezien. Ik vraag dan: zal de Kamer, indien zij de bevoegdheid wil hebben te oordeelen over het ontslag van eenen bepaalden ambtenaar, niet gaan buiten de grenzen, die zij bovenal wil in acht nemen?

Het tweede, het recht van den ambtenaar. Zoo een ontslagen ambtenaar — en het is hier onverschillig of het geldt den gouverneur eener kolonie, eenen opzichter van den waterstaat of den minsten ontvanger — met het schrijven van brochures, met het naloopen van leden der Kamer, in geschrifte of persoonlijk, kan verkrijgen, dat zoodanige vraag hier worde geopperd, dat de Minister niet alleen worde aangesproken, maar dat er geoordeeld worde over het ontslag, in welke onderstelling, op welken grond gebeurt het? Op dezen grond, dat de ambtenaar het recht had om te blijven, om niet te worden ontslagen. Maar ik vraag: welk ambtenaar heeft dat recht? Ja, er zijn ambtenaren, wier ontslag door de wet aan regels is gebonden. Van dezen is hier geene spraak: en zoo de wet niets zegt, heeft dan eenig civiel ambtenaar

Sluiten