Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Ministers betoog vond weerspraak bij de heeren Slieher van Domburg en de Man. De heer Slieher uitte daarenboven de klacht, dat de tarieven voor het gebruik der steigers veel te hoog gesteld waren.

De geachte spreker, de heer Slieher van Domburg, heeft vier punten aangeroerd.

Vooreerst de bedenking tegen het tarief en hetgeen ik daaromtrent heb gezegd, dat het namelijk juist de bedoeling van de Provinciale Staten is geweest, het bezwaar, aan het vorig tarief verbonden, te verlichten.

Ik heb "hier voor mij liggen de nota van inlichtingen door de Gedeputeerde Staten van Zeeland aan de Staten van dat gewest voorgedragen, over de motieven van het veranderd tarief. De Gedeputeerde Staten, die het tarief aanbevelen en die het uit dien hoofde geopperde bezwaar, dat de provinciale inkomsten een verlies zullen ondergaan, willen te boven komen, zeggen onder andere dit: „Zij hebben begrepen dat, nu „de zekerheid bestaat, dat er van de steigers zal worden gebruik geblaakt. de tarieven behooren verminderd te worden, en wel in die ma„te, dat de ondernemers met de daar verplichte aanlegging niet lan"ger zijn bezwaard. Zij hebben dien ten gevolge een nieuw reglement „op het gebruik van de provinciale steigers in Zeeland, waarin een verhinderd tarief is opgenomen, vastgesteld.

„Wat verder betreft de bij het ontwerp in art. 3 bepaalde rechten; „terwijl aan de eene zijde, die beduidend lager zijn gesteld, dan bij de „thans nog bestaande tarieven, en door de daarbij aan de onderne,,mers van stoombooten toegekende bevoegdheid om slechts te betalen ,,naar evenredigheid van het getal passagiers, dat zij hebben ingeno„men en van boord gezet, aan deze alle reden van bezwaar benomen „wordt, vertrouwen zij dat aan den anderen kant het daardoor te lij„den verlies in inkomsten" (aan de zijde van de provincie) „zal worgden vergoed door het verplichtend gebruik der steigers, zoodat in dezer „voege het belang der provincie met dat van de gebruikers dier stei„gers, in overeenstemming gebracht is." Ziet daar het doel bij de vaststelling van het tarief. Mocht nu in het vervolg de werking van het tarief anders zijn dan de Staten zich met deze belasting hebben voorgesteld, dan zou daarin een grond kunnen liggen om er op terug te komen, en zal ik de eerste zijn die zoodanige vraag aan de Provinciale Staten onderwerpt, ten einde de algemeene circulatie zoo gemakkelijk mogelijk te maken. Maar men ziet, de Provinciale Staten zeggen; wij zullen een verlies in inkomsten lijden en alleen door een vermeerderd aanleggen, door een uitgebreider vervoer, zal wellicht dat verlies worden vergoed.

De geachte spreker is in de tweede plaats (ik keer de orde om waarin hij zijne bezwaren heeft geopperd) teruggekomen op art. 117 der provinciale wet. Ik moet daartegen aandringen hetgeen ik de eer

Sluiten