Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„te worden geanioveerd, brengt zij zulks ter kennis van liet bestuur „van dat departement, in hetwelk de dijken of waterwerken zijn gedegen, teneinde door hetzelve de noodige orders worden gesteld, dat „de bij de Commissie van Superintendentie noodig geoordeelde verbeteringen, veranderingen of amotiën worden geëffectueerd, zullende „de kosten daarvan worden gedragen door de zoodanige welke daarbij „een onmiddellijk belang hebben."

Ziedaar het beginsel, dat aanstonds duidelijk werd, zoodra men een algemeen toezicht organiseerde. Wat doet nu deze wet? Zij vult de leemte aan, welke de wet van 180G heeft gelaten. De wet van 1806 stelde het beginsel volledig in, maar de middelen van uitvoering gaf zij niet, en zoo nu het beginsel juist is — en dit hebben de onderscheidene sprekers niet bestreden — dan dient er een middel van uitvoering te wezen. In zooverre sluit zich deze wet, zonder eenige verzwaring, aan de wet van 1806. en geeft zij daaraan uitvoering. Dit is het verband van deze wet met die eerste regeling, nadat men de noodzakelijkheid van éénheid in het bestuur en van toezicht over den waterstaat van dit land had ingezien.

De geachte spreker uit Delft gaat die wet van 1806 zachtkens voorbij, om ons op de mildheid der Fransche wetgeving te wijzen. Dit heb ik niet zonder eenige verbazing vernomen. De mildheid der Fransche wetgeving! Ik wenschte dat de geachte spreker had goedgevonden aan de Vergadering niet alleen voor te houden de wet van 1807, maar ook de wet, die hier eigenlijk van toepassing is, het decreet van 1811. En wat zegt nu dat decreet? ,,Le revenu des polders et même la valeur „du fonds sont affectés par privilège a toutes les dépenses d'entretien, „réparation et réconstruction des digues. Dans le cas oü des tra„vaux nécessaires a 1 entretien d'un polder seraient négligés, le niaitre „des requètes les fera exécuter au compte du Gouvernement. Les dé„penses faites par le Gouvernement pour ces travaux, seront rem„boursées au ïuoyen de la saisie et vente des fruits." De volgende bepalingen gaan zelfs zóó ver, dat zij den geheelen polder laten verkoopen en alleen teruggeven hetgeen de verkoopprijs meer bedraagt dan de kosten, die het Gouvernement heeft gemaakt,

In stede van mildheid, eene hardheid van executie, waarvan hetgeen hier wordt voorgesteld verre is.

De grondwetten van 1814 en 1815, de herziene grondwetten van 1810 en 1848 zijn alle op één punt eenstemmig: zij bevelen toezicht van den Staat, provinciaal toezicht, algemeen Rijkstoezicht. En hoe staat nu dit voorstel van wet tot dat toezicht. Het voorstel doet niets anders dan dit toezicht, gedeeltelijk, op eenige gewichtige punten regelen, organiseeren. Ik heb mij gisteren hooren tegenwerpen: „Oppertoezicht is geen opperbestuur. Zullen wij dan alleen mogen toezien? Welke kracht zullen dan èn het provinciaal toezicht èn het algemeen thorbecke, Parlementaire rederoeringen 1852—1853. 14

Sluiten