Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wet gewis geene aanleiding kan geven tot liet bezwaar, alsof de ingelanden door haar onder de voogdij van Gedeputeerde Staten, meer dan billijk en rechtmatig is, worden gebracht.

De geachte spreker drukt inzonderheid op het geval, dat er geen opzet zij om te weigeren, geen slordigheid of opzettelijk verzuim, maar slechts twijfel. \\ elnu, ook in die onderstelling, het belang is van dien aard dat de twijfel niet kan blijven bestaan; hij moet worden beslist, en hoe zal dit anders kunnen geschieden dan door het hooger gezag dat hier is aangewezen?

Gewis zal de spreker minder dan iemand verlangen, dat bij zoodanigen twijfel al de ingelanden van het waterschap tot eene algemeene vergadering werden opgeroepen om daar te besluiten wat men te doen of te laten hebbe; minder dan ieder ander zal hij meenen, dat daardoor de betrokken belangen behoorlijk zullen zijn verzekerd.

De afgevaardigde uit Gouda (de heer van der Linden) keurt het hoofddoel der wet goed, maar heeft evenwel groote bezwaren, die hij gebracht heeft tot deze drie hoofdpunten. Vooreerst de omschrijving ,an den plicht; in de tweede plaats de macht waaraan de beslissing is opgedragen; in de derde plaats de regeling van de uitvoering.

A\ elke zijn de bezwaren ten aanzien van de omschrijving van den plicht.' Ten opzichte der 1ste alinea van art. 7 heeft hij gezegd: de wet is goed, ook de provinciale verordening is goed, maar inrichting en maatregelen van inwendig bestuur, daartegen had die geachte spreker onderscheidene bedenkingen. Vooreerst neemt hij aan, dat de maatregel van inwendig bestuur moet rusten op de wet; maar wordt daardoor de wet enkel toegepast? Hij meent neen; en waarom niet? Omdat wij nog geene nieuwe algemeene wetgeving hebben; wij zijn nog in een ongeregelden toestand, en op onderscheidene wetten zullen nu maatregelen van inwendig bestuur kunnen worden gegrond; in die wetten zijn onderscheidene leemten, welke door maatregelen van inwendig bestuur zullen kunnen worden aangevuld.

Indien dit de gedachte der wet ware, ik zeg meer, indien dit mogelijk ware, zou deze wet niet te pas komen. Waartoe haar dan voorgedragen? Ik heb gisteren eene leemte aangewezen in de wet van 1806; indien men b.v. deze door een maatregel van inwendig bestuur kon aanvullen, ik zou aan deze Vergadering een hoofddeel van het tegenwoordige voorstel hebben gespaard. Wanneer men zegt: de algemeene maatregelen van inwendig bestuur moeten rusten op de wet: dan wil dit zeggen, dat de maatregel moet gerechtvaardigd worden door de wet; de wet moet tot dien maatregel leiden; zij moet den kring openen, waarin de regelende macht van het bestuur zich heeft te bewegen.

De geachte spreker onderstelt maatregelen van inwendig bestuur, die in de plaats der wet komen, en dit is constitutioneel niet mogelijk. Dat bezwaar behoeft derhalve niemand te verontrusten. Hoe de ge-

Sluiten