Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Minister van Justitie. Ik lees in de memorie van antwoord- De Regeering kan zich over het algemeen wel vereenigen met de ontwikkeldVoZ^lTt?bij 'iet versIag te dien ftanzien gevolgd'

voortvloeit, dat de minderjarige, als geen eigen staat hebbende iuo

7Z ™ t rder>""»>• <•»

me nin I e" V°°g °f V°°gdeS hebben kan " Dat is mijne ening. Niet eveneens kan ik mij vereenigen met het slot van diezelfde memorie, waar gezegd wordt:

„Het feitelijk verblijf, dat de wet van 28 Juli 1850 vordert, is aanwezig.. maar de wet van 28 Juli 1850 vordert meer dan feitelijk verblijf zij vordert gevestigd verblijf. „Het karakter van gevestigd verblijfvoegt de Minister er bij, „meent de Regeering, op de vroeger en thans ontwikkelde gronden, dat daaraan niet kan worden ontzegd" ik geoof evenwel, dat het besluit, de verklaring van de moeder dat haar oon zal wonen in Nederlandsen Indië, „ie, kan weeg bre^en

egeen ij de wet van 28 Juli 1850 onder gevestigd verblijf wordt bedoeld. Hel gevestigd verblijf van den minderjarige kan geloof ik volgens de we. van «0, geen .„der zij,, dan he, va,. vf blij, "n dé ouders, de sedes fortunarum. J van de

Het wetsontwerp werd met 36 tegen 20 stemmen aangenomen.

ril!™126" rare" VrUChtel°°Ze P°Singen gedaan om tot de op-

van 1, 66,16 b'Z0Ddere scho°' te geraken. Ondanks eene aansporing

teerde stateT^n"^80' °0ch de gemeenteraad, noch gedepu-

S relrin/had t°ningen 7*** wilIe» verleenen.

regeenng had toen gemeend, machteloos te staan Een amtal

Zend' 21 bd:tge,»eeDtlhaddea d8ar°P b" ad- « ^ kamer g end „met het oog op het misschien spoedig door de Regeerinc aan

o~ TDtWerP °P hCt °nderW«9'' h"ü"e ^n të wgi.len

adres ^ ^ Verzoekschriften «telde voor, het

heer Groen ,e deP™eeren, ter inzage voor de leden; doch de

a xLif ! , PnD8terer verla»gde daarenboven verzending, bij afschrift aan den m.n.ster van binnenlandsche zaken. In zijn daartoe

™Li.'l T* TWo bij—**°«2 »~«»b,^

n aarin de toenmalige minister van binnenlandsche zaken had laten

SSJTT h?'t,j w"lel,urig' "**'"* - »«

, ' ° fng tot oprichting eener school te verleenen, hooger beroep op den koning zou kunnen worden toegestaan. g

gedeeUe^van'de^red V°°rZitter> ">et joegen het laatste

g Van " geachten sPr<*er gehoord. Het was eene

logsvei klaring tegen „reactionaire velleïteiten." En ik hoop dat ik

12 r'jT "T *°° »"« «"den rCJi

nu op dat punt eenstemmig vindt met zich. De geachte spreker h*eft de circulaire van 2 December 1840 ingeroepen. Bij de beschouwen

Sluiten