Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het besluit door den gemeenteraad onder controle van Gedeputeerde Staten te nemen, — eene cantröle voor het overige van geen groote beteekenis — een besluit des Konings. Gaat dit niet den weg van centralisatie op, dien men anders wil sluiten? Ik worde beschuldigd van overhelling tot centralisatie, maar durf niet zóó ver, als de geachte spreker, gaan. Indien subsidie, tegen het stelsel der wet, binnen zekere perken behoort te worden toegelaten, dan dient de beperking op een wettelijken regel te rusten, maar in de plaats van zoodanigen regel een Koninklijk besluit, zonder meer, te stellen, dit schijnt mij geenszins aannemelijk. Volgens het amendement zal bij Koninklijk besluit, zonder inachtneming van eenigen regel kunnen worden gedaan hetgeen de geachte spreker in geenen deele wil. Een Koniklijk besluit zou kunnen bepalen, dat een subsidie van deze of gene gemeente mag worden opgevoerd ver boven het bedrag dat tot dusverre werd toegestaan. Ik geloof niet, Mijnheer de Voorzitter, dat men bij eene wet regelt, om eene zoo onbepaalde macht aan het Gouvernement te verleenen.

De heer Elout maakte opmerkzaam, dat de regeering de woorden : ,,die vroeger niet werden verleend, of tot een hooger bedrag dan \roeger had laten vervallen, zoodat het verbod algemeen luidde. Ook gold bij hem het bezwaar van centralisatie niet. De gewone loop der zaak was: de besluiten van den gemeenteraad worden onderworpen aan gedepu teerde staten en de beslissing van dezen aan den minister, die, volgens eigen stelsel, al dan niet zal goedkeuren. Voor het geval van afwijking van den regel werd nu door het amendement een extra-waarborg geschonken.

Ik vraag verschooning aan de Vergadering, Mijnheer de Voorzitter, dat ik den geachten voorsteller in de verplichting heb gebracht te herinneren hetgeen ik over het hoofd had gezien, dat namelijk de Regeering bij eene nadere wijziging sommige Woorden uit dit artikel heeft weggelaten. Op mijn betoog tegen het amendement heeft dat overigens geen invloed-

l>e spreker zegt: „hetgeen hij wenscht toe te voegen laat de zaak zoo als die was, zooals zij ook nu is of zijn zal; het besluit te nemen dooiden gemeenteraad, na te zien, zooals de Minister heeft gezegd, door Gedeputeerde Staten en dan te onderwerpen aan den Minister." Mij dunkt, neen. Meent de geachte spreker, dat, zooals het ontwerp dooide Regeering is voorgesteld, de Koning het besluit van den gemeenteraad zal hebben goed te keuren of als strijdig met de wet te caaseeren! Hetgeen bij art. Cl aan Gedeputeerde Staten wordt opgedragen is geheel iets anders dan de macht, die de geachte spreker geven wil aan den Koning °m. zonder eenigen regel, het subsidiestelsel in te voeren, dat de wel volgens zijn amendement, zou verbannen.

Sluiten