Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mocht liet echter mogelijk zijn, Mijnheer de Voorzitter, dat in de 2de alinea het begrip ware vervat van eene bestendiging van bestaande organisatien en van aangenomen gewichtige beginselen van regeering, mocht dat mogelijk zijn, hetgeen mijns inziens niet denkbaar is, dan ontstaat er een nieuwe en, mij dunkt, peremptoire grond om de alinea voor ons volstrekt verwerpelijk te achten. \\ ant wat zullen wij dan doen? Iets bevestigen, bestendigen, bekrachtigen bij de wet, wat wij niet kennen; die bestaande organisatien der verschillende takken Aan bestuur, die aangenomen gewichtige beginselen van regeering kennen wij niet; en niemand zal toch vorderen dat wij bij de wet iets bekrachtigen, hetgeen te eenen male aan onze inzage is onthouden-

Artikel 31. Verplichte raadpleging van den raad van nederlandsch Indie over de met name genoemde onderwerpen.

Onderscheidene bepalingen zijn hier in één artikel samengevat. Ik vraag in de eerste plaats of lit. ti wel duidelijk zegt hetgeen liet bedoelt.' ,,De Gouverneur-Generaal is tot raadpleging van den Raad van Indie verplicht ten aanzien van alle instructien en reglementen, liet algemeen of gewestelijk bestuur betreffende, op zijnen last ontworpen naar aanleiding van art. 30." Wat zegt. art. 30? ,,De Gouverneur-Generaal zorgt voor de uitvoering der algemeene verordeningen en vaardigt de daartoe noodige bevelen uit". Kan nu uit art. 30 met genoegzame duidelijkheid worden afgeleid wat lit. u van art. 31 daaruiit, ten aanzien van die instructien en reglementen, afgeleid wil hebben? Het verband was duidelijker bij art. 26 van de vorige redactie: ,,De Gouverneur-Generaal zorgt voor de uitvoering der wotten, Koninklijke besluiten en ordonnantiën en vaardigt de daartoe noodige bevelen en instructien uit.' Hier nu, in het aangehaalde art. 30, wordt van instructien en reglementen in het geheel niet gesproken; er wordt enkel gewaagd van de uitvoering, van de tot de uitvoering van de algemeene verordeningen noodige bevelen. Welk verband heeft dat met § a van ons artikel?

In de tweede plaats lit. c: „De algemeene begrooting van ontvangsten en uitgaven." Is de meening, tot raadpleging te verplichten indien algenieenen zin, dat de Raad van Indie ook worde gehoord over elke verandering in de begrooting? D't schijnt mij natuurlijk, maar ik wensch mij te verzekeren dat hier niet enkel raadpleging over de begrooting in haar geheel, vóór hare eerste vaststelling, wordt bedoeld.

Artikel 39. „De gouverneur-generaal kan aan de leden van den Raad van Nederlandsch Indie bijzondere commissiën opdragen en hen met zendingen in Nederlandsch Indie belasten, mits, behalve de vice-president, twee leden ter hoofdplaats aanwezig blijven."

Het komt mij in het algemeen wenschelijk voor, dat voor bijzondere commissiën, voor zendingen in Nederlandsch Indie ook leden van den Raad kunnen worden gebruikt. Maar staat daar niet een zeer groot be-

33*

Sluiten