Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beginselen van regeering", die door de 2de alinea van art. 26 beschouwd worden als door den Koning te zijn vastgesteld? Ik behoef niet op te merken, Mijnheer de Voorzitter, dat die bestaande organisatien, dat die aangenomen gewichtige beginselen van regeering veel gewichtiger kunnen zijn dan de inhoud van menig Koninklijk besluit, hetwelk op een bijzonder onderwerp betrekking heeft. En evenwel, die bestaande organisatien, die gewichtige beginselen van regeering zijn onder dit artikel niet vervat. De Gouverneur-Generaal zal voor de niet-uitvoering niet strafbaar zijn.

De minister meende door enkele redactiewijzigingen aan de gemaakte bedenkingen te zijn tegemoet gekomen.

De Minister is eenigszins te gemoet gekomen aan mijn eerste bezwaar door de vergadering van of in en in lit. a van dit artikel. Eenigszins, niet volkomen. Het woordje en kan, gelijk of, als disjunctief worden opgevat. Om die reden zou ik wel eene andere redactie wenschen, eene redactie, waarin die twee zinsneden, „niet voorzien van de mede-onderteekening van een der hoofden van de ministerieele departementen"' en „en waarvan hem de uitvoering niet is opgedragen door den Minister van Koloniën" in ééne zinsnede wierden vervat. Het zal niet moeilijk zijn zoodanige zinsnede te vinden.

In de tweede plaats. De Minister heeft gezegd dat door de wijze waarop in eene nota van drukfeilen of wijzigingen dit gedeelte van het artikel was veranderd, ook dit bezwaar was weggenomen. Ik kan dat niet toegeven. \\ at leest men onder lit. b'? „Wanneer hij opzettelijk nalaat of grovelijk verzuimt uitvoering te geven of te doen geven:

„lo. aan voorschriften van dit reglement en van andere voor Nederlandsch Indie verbindende wetten, verordeningen en Koninklijke besluiten of beschikkingen, voorzien van de mede-onderteekening van een der hoofden van de ministerieele departementen;

.,2o. a;aii verdragen door den Koning' met vreemde mogendheden gesloten, voor zoover die uitvoering tot zijnen werkkring behoort of uitdrukkelijk door den Minister van Koloniën aan hem is opgedragen."

Xu schijnt ons de Minister te beloven dat bij het drukken van het reglennent in het Staatsblad zoodanige vorm zal worden gekozen, die allen twijfel zal doen ophouden. Ik twijfel echter of dergelijke vorm zal kunnen worden gevonden, omdat de twijfel zal gegrond blijven op de uitdrukking zelve: „Voor zoover die uitvoering tot zijnen werkkring behoort." Derhalve behoeft de uitvoering van besluiten, die tot zijn werkkring behoort, hem niet uitdrukkelijk door den Minister te zijn opgedlagen. Er zijn hier twee soorten gesteld: besluiten waarvan de uitvoering tot zijn werkkring behoort, en wier uitvoering hem uitdrukkelijk door den Minister van Koloniën is opgedragen. In het eerste geval behoort de zaak, het onderwerp van het besluit van zelf tot den werkkring van den Gouverneur-Generaal, en dan is opdracht niet noo-

Sluiten