Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

misdrijf of overtreding buiten de waarneming zijner bediening." In art. 159 der Grondwet wordt enkel van ambtsmisdrijf gewaagd, maar daartegen staat niet over, gelijk de ontwerper van dit stuk zich schijnt te hebben voorgesteld, misdrijf of overtreding buiten de waarneming zijner bediening." Ik behoef dit punt. niet nader te ontwikkelen: ieder, die de zaak kent, weet dat. Er zal dus eene andere uitdrukking moeten worden gekozen oni de tegenstelling juist te doen zijn, en die uitdrukking is licht te vinden.

In de tweede plaats. Ik lees aan het einde dat, in geval van vervolging, de Gouverneur-Generaal op ontvangen bevel van den Koning zijne waardigheid nederlegt in handen van den daartoe door den Koning of dit reglement aangewezen opvolger en — mijne aanmerking betreft hetgeen nu volgt — zich naar Nederland begeeft op de wijze en binnen den tijd door den Koning in elk geval te bepalen. Van den grond dier bepaling heb ik mij geene rekenschap kunnen geven. Waarom iemand, die zijn anibt heeft overgedragen, nog aldus ter beschikking des Konings is gelaten, zoodat de wijze waarop en de tijd waarbinnen hij zich naar Nederland moet begeven, door den Koning zullen worden bepaald, verklaar ik niet te begrijpen.

Vooral echter, Mijnheer de Voorzitter, kan de wet, dunkt mij, zulk eene macht aan den Koning uit dien hoofde niet geven, daar zij in strijd zou kunnen komen met een rechterlijk bevel tot vervolging tegen den Gouverneur-Generaal uitgevaardigd. De rechter kan bepalen dat de gewezen Gouverneur-Generaal gevankelijk zal worden overgebracht; maar wat kan het bepalen der wijze door den Koning beteekenen?

Gesteld echter, men kon daaraan een aannemelijken uitleg geven, dan zou het voorschrift nog, meen ik, behooren te vervallen van wege de botsing tusschen de rechterlijke macht en deze bevoegdheid des Konings, eene botsing waartoe geene aanleiding hoegenaamd mag worden gegeven. Ik lees wel in de Memorien van Toelichting en Beantwoording, dat wanneer de rechter gevangenneming heeft bevolen, de Koning dan zal bevelen, dat de Gouverneur gevankelijk worde overgebracht; maar waartoe zoodanig bevel van den Koning? Waartoe hem gemengd in eene zaak, die uitsluitend behoort op het gebied van den rechter?

Ik geloof dus, dat liet reglement geene schade zal lijden, maar integendeel tegen aanstoot beter zal zijn gewaarborgd, indien die laatste woorden: ,,en begeeft zich naar Nederland op de wijze en binnen den tijd door den Koning in elk geval te bepalen" wierden weggelaten.

De heer Godefroi gaf eene betere redactie aan.

Mijnheer de Voorzitter, de geachte afgevaardigde uit c(e hoofdstad (de heer Godefroi) heeft de reden mijnier eerste bedenking tegen dit artikel opgehelderd. De redactie van het artikel is volgens de vorige

Sluiten