Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laten aan den Gouverneur-Generaal, zonder eenigp beperking hoegenaamd. De waarschuwing nu, die mij noodzakelijk voorkomt, zal worden gegeven door de woorden wier bijvoeging ik hel) voorgesteld. Dan zal de beoordeeling niet van den Gouverneur-Generaal alleen afhankelijk zijn; dan zal niet alleen zijn oordeel souverein wezen, maar hij zal aanleiding vinden om, alvorens hij handelt, op rechtvaardiging bedacht te zijn.

Ik moet de Vergadering verzoeken wel te letten, dat de maatregelen, die ten gevolge van dit artikel genomen zullen worden, grootelijks kunnen verschillen. Men kan gematigde maatregelen, die evenwel voldoen, men kan uiterste maatregelen nemen, tot welke men niet moet komen, wanneer zich geene volstrekte behoefte daaraan doet gevoelen.

De moeilijkheid kon ook worden opgelost, gaf de heer Godefroi aan, door in het eerste lid van het artikel de woorden: „die hij — noodzakelijk acht" te vervangen door „die — noodzakelijk zijn."

Ik beaam geheel en al die laatste woorden van den Minister, zooeven gesproken bij het slot van zijne rede, en roep die in. Ondanks de verplichting, heeft de Minister gezegd, bij art. 31 op den Gouverneur-Generaal gelegd, zal bij, in het geval waartoe art. 4(i betrekking heeft, handelen op eigen verantwoordelijkheid, en ik geloof de GouverneurGeneraal moet dat doen; de drang vanl de omstandigheden is veel te groot dan dat bij zich door het gezag van den Raad van Indie, welken invloed dat college op zijne gewone handelingen ook (hebben moge, in zulk eene" gesteldheid zou laten weêrhouden. Wij kunnen dus den Gouverneur-Generaal hier beschouwen als overgelaten aan zijn eigen oordeel. En nu zal hij, zegt de Minister, handelen op eigen verantwoordelijkheid. Ziedaar hetgeen ik ook wil, maar voor die verantwoordelij kheij zal eenige grond moeten wezen in het Reglement, en die grond ontbreekt. Ik wensch dien te leggen door de woorden die ik voorgesteld lieb in de tweede alinea i.n te lasschen. Maar hetgeen voorgesteld is door den geachten spreker uit de hoofdstad (den heer Godefroi) bij de eerste alinea, voldoet mij evenzeer, en ik wil zeer gaarne mijn amendement geven voor het zijne, indien het zijne meer kans heeft door de meerderheid der Vergadering eai door den Minister te worden aangenomen. In de onderstelling, dat een en ander gebeure, zal ik mijn amendement intrekken, onder voorwaarde dat de geachte spreker uit de hoofdstad het zijne op het bureau van den President gelieve neder te leggen.

De heer Godefroi stelde nu de wijziging voor, waarop de heer Th. zijn amendement introk.

26 Juli. Artikel 48. Recht van uitzetting van personen, niet in Nederlandsch Indie geboren, die gevaarlijk worden geacht voor de openbare rust en orde.

Sluiten