Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het geheel niet zal blijken van hetgeen i« geschied. Em dat er blijk zij zoowel van de zorgvuldigheid, waarop de Regeering de vragen gedaan heeft, als van de wijze, waarop die vragen zijn beantwoord, dit is, geloof ik, inzonderheid ook in het belang der Regeering zelve. Indien de Regeering beweert dat een bepaald verhoor is afgenomen, maar de betrokken persoon ontkent dat zij haar plicht heeft vervuld, wat zal de Regeering daar tegenover stellen?

Het amendement werd met 4.' tegen 13 stemmen aangenomen.

Artikel 56. Recht van dispensatie. Het tweede lid schreef voor r „De gouverneur-generaal kan ook, in overeenstemming met den Raad van Nederlandsch Indie, en na gehoord advies van het Hooggeregtshof, dispensatie verleenen van eene bepaalde ordonnantie, in de gevallen daarbij niet voorzien."

Het schijnt mij toe, dat de 2de alinea van art. 56, wat de redactie betreft, niet volkomen juist, en dat de geheele bepaling zonder genoegzamen grond is.

De redactie is, dunkt mij, niet goed. Ik lees: ,,De Gouverneur-Generaal kan ook, in overeenstemming met den Raad van Nederlandse!» Indie, en na gehoord advies van het Hooggerechtshof, dispensatie verleenen van eene bepaalde ordonnantie, in de gevallen daarbij niet voorzien." Die gevallen, Mijnheer de Voorzitter, zijn buiten de ordonnantie, zij worden door de ordonnantie niet beheerscht. Hoe kan het te pas komen, dispensatie van de ordonnantie te verleenen voor gevallen, die niet onder de ordonnantie zijn vervat? Daar moet iets anders, wat ik echter niet raden kan, onder zijn verstaan, maar in allen gevalle is het niet juist uitgedrukt.

De bepaling zelve schijnt mij evenmin juist Wij hebben hier te doen met het recht van dispensatie van ordonnantiën. Wat zijn ordonnantiën? Dat zijn die koloniale verordeningen, welke de Gouverneur-Generaal in overenstemming met den Raad van Indie heeft gemaakt. Nu spreekt het van zelf, dat daarvan door den Gouverneur-Generaal met dea Raad van Indie kan worden gedispenseerd. Zij zijn de wetgevers. Zij kunnen de ordonnantie veranderen en geheel opheffen. Het is dus niet noodig te zeggen, dat zij daarvan kunnen dispenseeren.

Er komt nog dit bij. De Gouverneur-Generaal en de Raad van Indie, de wetgevers der ordonnantie waarvan zal kunnen worden gedispenseerd. zullen over dispensatie het advies van het Hooggerechtshof moeten hooren. Derhalve, er is meer noodig olnii te dispenseeren van eene ordonnantie, dan er noodig is om eene ordonnantie te maken. Ook uit dien hoofde, dunkt mij, kan de 2de alinea niet blijven bestaan.

Ik meeri in de Memorie van Beantwoording te hebben gelez?n dat het hooren van liet Hooggerechtshof wenschelijk is omdat zich niet altoos ervaren praktische rechtsgeleerden onder de leden van den Raad be-

Sluiten