Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

namelijk dat, indien de tweede alinea wegviel, niet zou voorzien zijn in hetgeen toch moet kunnen gebeuren, op een misverstand berust.

Ik verzoek, dat de Minister de eerste alinea gelieve in te zien. Wat staat daar? ,,De Gouverneur-Generaal heeft de macht om dispensatien te verleenen, in de gevallen bij de algemeene verordeningen omschreven." Onder die algemeene verordeningen zijn ook begrepen de ordonnantiën, waarvan uitsluitend gesproken wordt in de tweede alinea. Nu kan de wetgever (en de wetgever voor de koloniale ordonnantiën is de Gouverneur-Generaal met den Raad van ludie) bepalen, dat van die ordonnantiën zal kunnen worden gedispenseerd door den Gouverneur-Generaal alleen; de staat reeds in de eerste alinea; en nu zou het, zoo de tweede alinea ontbrak, eenigszins twijfelachtig kunnen wezen, of de Raad van Indie niet den Gouverneur-Generaal bij machte ware, van ordonnantiën, die zij zeiven hebben gemaakt, te dispenseeren? Mij dunkt, dat is een twijfel, die nooit of nimmer bij iemand kan opkomen.

Het amendement werd met 39 tegen KJ stemmen verworpen.

28 Juli. Artikel 59. Cultures. „De gouverneur-generaal — zoo luidde de aanhef van het artikel — houdt de op hoog gezag ingevoerde cultures, zooveel doenlijk, in stand, en zorgt in o\ereenstemming met de bevelen des Konings;

1". dat die cultures niet in den weg staan aan de teelt van genoegzame voedingsmiddelen; 2°. enz."

De heer van Bosse stelde voor te lezen:

„De gouverneur-generaal houdt het op hoog gezag ingevoerde stelsel van cultures, ondïr de leiding en het toezicht van regeeringsbeambten, in stand, en zorgt, in overeenstemming met de bevelen des konings; 1°. enz."

Ik heb met bijzonder genoegen de wending opgemerkt, welke de discussie over dit artikel heeft genomen. Zelfs van eene zijde, waar men tot dusverre in de koloniën hoofdzakelijk het belang der schatkist zag, plaatst men nu de regels, in het tweede gedeelte van art. 59 vervat, en dus het belang van de inlandsclie bevolking op den voorgrond. Ik juich dat alleszins toe, maar het komt mij voor, dat noch het artikel, noch het amendement van den geachten afgevaardigde uit Rotterdam (den heer van Bosse), tusschen de eerste alinea en de daarop volgende voorschriften zoodanig verband leggen, als door dien geest wordt gevorderd. Die geest toch brengt mede, dat het stelsel van cultures niet dun onder inachtneming dier voorschriften worde gehandhaafd.

Ik wensch met dat oogmerk een subamendement voor te stellen. Ik lees in de eerste alinea van art. 59: ,,üe Gouverneur-Generaal houdt de op hoog gezag ingevoerde cultures, zooveel doenlijk, in stand, en zorgt in overeenstemming met de bevelen des Konings" enz.

Ik kan mij geene voorstelling vormen van de beteekenis, welke de

Sluiten