Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drukpersvrijheid in Britsch Indie niet gunstig is. De spreker uit Rotterdam had ons gezegd, dat de generaal-niajoor Malcolm zich slechts heeft bedrogen omtrent den tijd; de nadeelige gevolgen, die hij voorspelde, hebben zich nog wel niet vertoond; maar, zegt de spreker uit Rotterdam, zij zullen zich alsnog vertoonen. Geene bijzondere reden, dunkt mij, om zich te verontrusten, daar de gewoonte van vrijheid van drukpers de kwade gevolgen van die vrijheid grootelijks tempert. En dit is juist uit hetgeen de spreker van Utrecht op het gezag van zijnen schrijver heeft medegedeeld blijkbaar. Het bericht luidt, zegt hij, en het bericht is geloofwaardig, dat, zoo de dagbladpers in Indie niet meer kwaad doet, dit hieraan mag worden toegeschreven dat zij in verachting is. Ziedaar gif en tegengif. Het kwaad geneest zichzelf.

Ik span mijne eischen zoo hoog niet als de spreker uit Rotterdam (de heer Baud). Ik stel niet eene eerlijke, trouwe drukpers tot voorwaarde; ik voorzie misbruiken, uitspattingen; maar ik vrees ze niet. De uitspattingen van de pers zuUen den invloed van de pers verzwakken of vernietigen; en het besef eener bevolking die gevoelt, dat zij misleid werd, en daarentegen in hare dierbaarste belangen door de Regeering wordt beschermd en bevorderd, zal de overhand behouden.

Ten slotte moet ik nog een misverstand aanstippen, waarin de spreker uit Utrecht ten aanzien van mijn amendement is vervallen, èn bij zijne eerste èn bij zijne tweede rede. Het nadeel, dat die spreker vreest van mijn voorstel, ligt vooral daarin dat dan de weg zal worden opengesteld tot eene vrije beoordeeling van Regeeringsdaden. Volgens hem kan vrije beoordeeling van Regeeringsdaden in een land als Indie en bij eene dergelijke Regeering niet worden toegelaten, daar zij enkel aanleiding zou geven tot misnoegen en oproer. Hij heeft over het hoofd gezien, dat ik geene volkomen vrijheid, dat ik beteugeling wil. Is liet gevaarlijk, Regeeringsdaden op zekere wijze te beoordeelen, de verordening, die ik vraag, bedreige straf. Beperk de vrijheid der beoordeeling van Regeeringsdaden binnen zoo nauwe grenzen als noodig is; maar vergenoeg u met den waarborg, die in de strafbaarheid der overtreding ligt.

Het amendement werd met 4l tegen 14 stemmen verworpen.

Artikel 114. „Vereenigingen en vergaderingen van staatkundigen aard, of waardoor de openbare orde wordt bedreigd, zijn in Xedcrlandseh Indie verboden. Tegen de overtreding van dit verbod worden zoodanige maatregelen genomen als de omstandigheden vorderen."

De heer van Eek had het artikel bestreden. Wat is het kenmerk, had hij gevraagd, van eene vereeniging of vergadering van staatkundigen aard ? Doch de minister meende niet, dat dit tot eenigen twijfel zou kunnen aanleiding geven.

Dit artikel schijnt ook miij veel te ver te gaan daargelaten het onbe-

Sluiten