Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blz.

2(5 Nov. Aanleg en voltooiing van wegen, art. 73 129

Onderhoud enz. van bruggen, art. 77 133

Subsidie, art. 80 137

Onderwijs, algemeene beraadslaging 137

Kunsten en wetenschappen, algemeene beraadslaging . . 144

Subsidie meteorologisch observatorium te Utrecht, art. 1166 147

Geologische kaart, art. 117 148

27 Nov. Bijdrage aan de Mij. van weldadigheid, art. 126 .... 148

Jacht en visscherij, algemeene beraadslaging 151

6 Dec. Hoofdstuk XI.

Algemeene beraadslaging 152

7 Dec. Ontslag van een ambtenaar 154

8 Dec. Ontwerp van wet tot bekrachtiging eener provinciale belasting 159 11 Dec. Verhooging van de begrooting van bin. zak. voor 1851 . . 166

EERSTE KAMER.

18 Dec. Verhooging van de begrooting van bin. zak. voor 1851 . . 172

20 Dec. Ontwerp van wet tot bekrachtiging eener provinciale belasting 176

21 Dec. Staatsbegrooting.

Hoofdstuk III 18(5

Hoofdstuk V 188

22 Dec. Hoofdstuk VIII 192

Middelenwet 193

1853.

TWEEDE KAMER.

9 Mrt. Ontwerp van wet tot regeling der strafwetgevende macht

der waterschapsbesturen, enz.

Algemeene beraadslaging 195

Art. 1 221

Art. 6 221

10 Mrt. Art. 7 222

Art, 19 24(1

11 Mrt. Ontwerp van wet tot regeling van den plicht der provincie

om behoeftige gemeenten te hulp te komen.

Algemeene beraadslaging 241

Eenig artikel 251

18 April. Interpellatie over de instelling van bisdommen in de Neder¬

landen 253

19 April. Reglement voor de openbaarmaking van het verhandelde in

de beide kamers der Staten Generaal 260

28 Juli. Ontwerp van wet tot wijziging van hot tarief van in- en

uitgaande rechten 263

15 Aug. Verzoekschrift 263

20 Aug. Ontwerp van wet tot regeling van het toezicht op de onder¬

scheidene kerkgenootschappen.

Algemeene beraadslaging 266

Sluiten