Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TYPHUS, PEST.

\'1J FDAAdS< IIE KOOUTS

klierzwelling bestaat, maar ik voor mij zou hierop toch niet gaarne een zekere diagnose willen stellen en zou in de gegeven omstandigheden liever volstaan met de diagnose van infectie met een der bacteriën uit de typhusgroep zonder nadere differentieering.

Een zeer gewoon punt voor de diagnostiek is in den aanvang van een dergelijke ziekte, of mer te doen heeft met vijfdaagsche koorts dan wel met een typhusachtig lijden. Ook hier krijgt men geen zekerheid, voordat het verder verloop deze geeft. Eindigt de ziekte op den 4den tot 6den dag, dan heeft men le doen gehad met een van der Scheersche koorts. Blijft de patiënt langer doorkoortsen, dan wordt een infectie met een typhusachtig organisme waarschijnlijk. Men kan hier wel in de eene of andere richting een waarschijnlijkheidsdiagnose stellen, omdat bij vijfdaagsche koorts zware pijn in het voorhoofd en in de lendenen, sterk congestief uiterlijk en het vroeg optreden van een exantheem in deze richting kunnen duiden, maar veiliger is het om den patiënt toch maar gedurende dien tijd vloeibare dieet te laten houden, want men ziet soms gevallen, die typisch als vijfdaagsche koorts beginnen en dan in het verder verloop toch blijken van typheusen aard te zijn.

kans oi' /•:/:. v i:rwi:Mii:

Pest.

Van alle ziekten, die wij hier samen behandelen, stel ik het minste belang in de bespreking der pest, niet omdat zij voor ons van ondergeschikte beteekenis is, maar omdat ik ze zelf nooit gezien heb, zoodat ik er U niets anders van kan vertellen, dan een résumé van wat in een paar handboeken staat. Gij zult, vooral bij het leekenpubliek, doch ook wel eens bij medici de overtuiging gevestigd vinden, dat pest voor ons, in tegenstelling met wat ik zoo even zei, van zeer weinig belang is, omdat naar hunne overtuiging deze ziekte zich niet ten zuiden van den evenaar zou kunnen vertoonen. Nu,

Sluiten