Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soms met bloederigen inhoud, welke harsten en een groote hoeveelheid troebel, bloedig, zwart vocht laten afvloeien. In vele gevallen bestaat trismus. Dikwijls ziet men oedeem van het weeke verhemelte, de uvula en de glottis, waarbij dan larynxstenose met alle bijbehoorende symptomen kan optreden. In de meerderheid van de gevallen van primaire halsbubonen vindt men ulcereering van de tonsillen, die el" dan uitzien als bij diphtherie.

Thans nog een enkel woord over de secundaire bubonen. Gelijk wij reeds zagen, moeten deze het gevolg zijn van pestsepsis, omdat zij alleen kunnen ontstaan, wanneer pestbacillen in de bloedcirculatie aanwezig zijn geweest. Zij worden zeer verschillend frequent gevonden. De opgaven varieeren van 3 tot 30",zij komen alleen voor bij zeer ernstige gevallen.

Wij gaan nu over tot de besprekingen van de verschijnselen van de huid, van welke in de eerste plaats vermelding verdienen de huidbloedingen. Zij komen in verschillende epidemieën zeer uiteenloopcnd voor. In de laatste epidemieën traden zij niet op den voorgrond. Die huidbloedingen bevatten altijd pestbacillen, zijn dus echte metastasen en bewijzen dus septische pestinfectie.

Van meer belang is voor ons de pestkarbunkel, die zooals wij reeds zagen, vroeger als afzonderlijke pestvorm werd opgevat, waartegen echter in den laatsten tijd wordt geopponeerd. Het eerste symptoom van een pestkarbunkel is een blauwrood gekleurde huidinfiltratie, die in grootte kan uiteenloopen van een hennepkorrel tot een gulden. Na enkele uren of een dag of nog langer vormen zich in het midden een of meer blaasjes; de samenvloeiende blaasjes barsten en ontlasten een troebel sereusen inhoud, waarin zich een massa pestbacillen bevinden, hetzij in reine cultuur, hetzij gemengd met andere microben, bijv. streptococcen. Na het barsten ligt het corium als een harde, min of ineer geïnfiltreerde, blauwroode of geelrood gesprenkelde opper-

// UIDBLOE1VSOEN.

l'ESTKARHUXKFJ.

Sluiten