Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERl-BERI. AET10L0GIE.

dc ziektekunde de leer der infecties bovendrijven, en het duurt niet lang, of beri-beri is een infectieziekte, en nu in den allerlaatsten tijd de pathologie in het teeken der protozoölogie staat, zijn er ook reeds auteurs, die de beri-beri toeschrijven aan den invloed van een of ander lager dier, ja er zijn zelfs reeds een drietal beri-beri-protozoën beschreven. Wij zullen niet veel over al die meeningen zeggen; er zijn echter een paar, die niet uitsluitend historische waarde hebben en die derhalve meer uitvoerig onze aandacht verdienen, inet name 1" de hypothese, dat beri-beri een ziekte is, die staat onder den invloed der voeding en 2" de veronderstelling, dat beri-beri een infectieziekte is. Voordat wij tot de nadere bespreking van deze twee zienswijzen overgaan, inoet ik even opmerken, dat nog in den laatsten tijd de meening, dat beri-beri een vorm van anaemie zou zijn, door sommige schrijvers wordt verdedigd, hoewel reeds lang geleden, met name door Eijkman, is uitgemaakt, dat zeer dikwijls bij beri-beri bloedveranderingen geheel ontbreken.

Ik wil aan deze opvatting van beri-beri als een vorm van bloedarmoede nog even toevoegen, dat hier in Indië ongeveer een kleine 30 jaar geleden de meening is uitgesproken, dat de beri-beri zou worden veroorzaakt door twee darmparasieten, nl. de trichocephalus dispar en de ankylostomum duodenale, een standpunt, dat al zeer spoedig op afdoende wijze werd weerlegd. Ik releveer deze historische bijzonderheid alleen, omdat in den allerlaatsten tijd weer een schrijver is opgestaan, die de ankylostoinumtheorie der beriberi als spiksplinternieuw heeft gepubliceerd. L histoire se répète. Hoewel ook deze nieuwe ontdekking wel weer spoedig in het vergeetboek zal raken, wijst dat zoeken van verband op een feit, dat inderdaad bestaat en waarop wij later nog terugkomen, nl. dat ankylostomiasis en beri-beri symptomatologisch sterk op elkaar kunnen gelijken. Dit is thans echter niet aan de orde.

Het aantal publicatiën uit vroeger tijd, waarin eenigvoe-

Sluiten