Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I 'OUDERMAN.

Nu zijn er in den allerlaatsten tijd hoogst merkwaardige onderzoekingen van Schaumann gepubliceerd, die geheel in het kader vallen der publicaties van Eijkman en Grijns, en die werkelijk uitzicht openen, dat wij tot een nadere verklaring kunnen komen. Vóór wij tot de beschouwingen van Schaumann overgaan, wil ik eerst nog mededeelen, dat Eijkman in Holland nog in dezelfde richting heeft doorgewerkt en daarbij heeft gevonden, dat ook daar hoenders door voeding met afgewerkte rijst polyneuritis kregen en dat daar vogels op voeding met gesteriliseerde gerst, haver, rogge en gierst met zenuwontaarding reageerden, terwijl zij bij voeding met rauwe granen gezond bleven. Verder wil ik ook nog iets zeggen van de onderzoekingen van Vorderman. Toen de proeven van Eijkman aan het licht hadden gebracht, dat er bij de kippen een zeker verband bestond tusschen het optreden van neuritis en den aard der voeding en dat het daarbij aankwam op het al dan niet afgewerkt zijn van de rijst, is Vorderman gaan onderzoeken, hoe dit stond bij de gevangenen op Java. Hij heeft toen alle gevangenen op Java, ten getale van meer dan 250.000, onderzocht, en daarbij nagegaan of er verband was te constateeren tusschen het voorkomen van beri-beri en den aard der voeding. In een deel der gevangenissen toch werd afgewerkte rijst verstrekt, in andere onafgewerkte, terwijl in een derde categorie gedeeltelijk afgewerkte en gedeeltelijk onafgewerkte werd gegeven. Vorderman kwam nu bij zijn onderzoek tot de slotsom, dat bij gevangenen, die onafgegewerkte rijst aten, beri-beri voorkwam in 0.009°/,,, dat daar, waar gedeeltelijk afgewerkte, gedeeltelijk onafgewerkte rijst werd gegeven, bij 0.24°/,, beri-beri werd aangetroffen, en dat in die gevangenissen, waar uitsluitend afgewerkte rijst werd gebruikt, 2,79u/o der gevangenen aan beri-beri leed. Hij vond dus bij voeding met afgewerkte rijst 300 maal zooveel beri-beri als bij voeding met onafgewerkte. Ongelukkig is uit een zeer zakelijke critiek, voornamelijk van van Gorkoin en ook

Sluiten