Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DRIE EN TWINTIGSTE VOORDRACHT.

Beri=beri (vervolg).

Wij hebben de vorige maal reeds opgemerkt, dat de tijd BEZWAREN

voor de studie der beri-beri niet zeer gunstig is. Dit was 7

, . , , , SCHAUMANN.

een goede 20 laar geleden geheel anders.

In liet jaar '85 toch leed 44°/0 der Inlandsche en 25°/ü van de Europeesche militairen aan beri-beri. Langzamerhand werd dit minder, zoodat er in 1898 resp. 5 en 0.5 °/„ waren. Dit is een hoogst merkwaardig feit, dat zou kunnen pleiten tegen de opvatting van Schaumann, want het is toch vreemd, dat, als de beri-beri het gevolg zou zijn van een deficit in de voeding, de ziekte dergelijke groote schommelingen zou vertoonen zonder dat de voeding belangrijk gewijzigd werd. Nu kan men zeggen, dat dit niet zoo behoeft te zijn, omdat het gehalte aan phosphorzuur van verschillende voedingsstoffen tijdelijk sterk kan wisselen, maar het zou dan toch vreemd zijn, dat dit jaren achtereen geleidelijk toeneemt — wat het geval zou moeten wezen met het oog op het verloopen der epidemie. Er zijn echter nog wel andere feiten, die door de opvatting van Schaumann niet verklaard worden. Zoo hebben wij b. v. in de literatuur een geschiedenis van gevangenissen in Kwala Loempoer, een nieuwe en een oude, waarin de gevangenen uit dezelfde keuken gevoed werden, en waarbij de oude gevangenis vrij van beri-beri bleef, terwijl zij in de nieuwe gevangenis zeer sterk woedde. Het is evenwel zeer moeilijk om zich een juist oordeel over dergelijke waarnemingen te vormen, wanneer men ze niet zelf heeft bijgewoond. Vaak blijkt dan, dat hier of

Sluiten