Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RAS. LEEFTIJD.

CON VAGIOSI TEIT.

INCUBATIE.

maal in de warmste en minimaal in de koudste maanden. Hier in Indië vertoont zij zich het heele jaar door, maar men neemt zeer belangrijke schommelingen waar in den loop der jaren, waarvan ik U reeds vroeger de cijfers gaf.

Van grooten invloed is ook het ras. Zonder eenigen twijfel is het Maleische ras veel meer gedisponeerd voor beri-beri dan het Kaukasische. Die dispositie vermindert niet door het doorstaan der ziekte; integendeel, menschen, die eenmaal beri-beri hebben gehad, blijven een tijdlang daarvoor zeer gevoelig en krijgen gemakkelijk recidieven. Zoo ziet men, dat in het leger het grootste contingent wordt geleverd door de recruten en de jonge soldaten; langzamerhand, als zij ouder worden, wordt de voorbeschiktheid minder, zoodat men bij oude militairen, die lang in dienst zijn, zelden meer beri-beri aantreft.

Een vraag, die nu aan de orde komt, is, of beri-beri contagieus is. Waar ik mij niet pertinent durf uitspreken over het al of niet infectieuse karakter dezer ziekte, ben ik ook huiverig, mij beslist uit te laten over de vraag der contagiositeit. Er komen in de literatuur zonder twijfel enkele inededeelingen voor, die het contagieuse karakter der beriberi aanduiden, maar zij zijn spaarzaam en het is altijd erg moeilijk over dergelijke dingen met juistheid te oordeelen, als men niet volledig over alle gegevens beschikt. Hoewel dus enkele bewijzen voor de contagiositeit der beri-beri zijn bijgebracht, wil ik daaraan niet al te groote waarde toekennen.

Over het incubatietijdperk van beri-beri is niet zeer veel bekend; er is eigenlijk maar één waarneming in het groot, die ons in dit opzicht licht geeft. Die observatie is gedaan op Atjeh in den zwaarsten beri-beri-tijd. Het leger was in dien tijd zoodanig verminderd in validiteit, dat een aanbod werd aangenomen van het hoofd der barisan te Madoera om deze militairen tegen de Atjehers te gebruiken. Er ging een belangrijke troepenmacht van dit korps

Sluiten