Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UEVOELSSTOOIIN fSSEX

10 mA. bij kathode-sluiting, dan spreekt men van verminderde prikkelbaarheid. Treedt die samentrekking reeds op bij een stroomsterkte van 3 mA. of minder, dan spreekt men van verhoogde prikkelbaarheid. Bij prikkeling van den nervus peroneus moet contractie van den m. tib. ant. optreden bij een stroomsterkte van niet meer dan 5 mA. Voor den faradischen stroom zal ik U geen cijfers geven, omdat deze met het apparaat wisselen en van minder beteekenis zijn.

Zei ik zooeven, dat de electrische veranderingen bij beriberi reeds zeer spoedig intreden, ik kan daaraan toevoegen dat zij ook zeer lang blijven bestaan. Bij een onderzoek van afgekeurde Europeesche beri-berilijders in Holland is gebleken, dat somtijds nog na 4 jaren veranderingen kunnen worden aangetroffen.

Al blijkt uit het vorenstaande, dat de beteekenis van het electrisch onderzoek op het oogenblik voor de practijk niet groot is en al wordt het slechts weinig toegepast, toch moet ik U aanraden, om wanneer U zich daarin de noodige oefening hebt eigen gemaakt, deze methode niet te verwaarloozen, omdat zij inderdaad eigenlijk de eenige exacte is, waardoor met zekerheid degeneratie van zenuwen is aan te toonen.

Wij komen nu tot de bespreking der gevoelsstoornissen • bij beri-beri. Hypaesthesie is een der meest constante verschijnselen; zelden of nooit komt het evenwel tot bepaalde anaesthesie. De patienten voelen dus aan de zieke deelen minder goed, minder scherp dan aan de gezonde, maar totaal gevoelloos worden zij niet. De vermindering van de gevoelsstoornissen houdt zich niet aan bepaalde zenuwgebieden, maar is vrij grillig verdeeld. In den regel vindt men de eerste afwijking aan onderbeenen en voeten; bij uitbreiding komen dan handen en armen aan de beurt en eerst later romp, hals en gelaat. Veelal blijven die gevoelsstoornissen bepaald tot de onderste ledematen en zijn zij ook, wanneer andere deelen worden aangetast, aan de beenen

Sluiten