Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo is indertijd een epidemie van laatstgenoemde ziekte op Sawah Loento opgevat als beri-beri en het heeft geruimen tijd geduurd, eer hier de ware diagnose gesteld werd. Men heeft bij verder gevorderde gevallen van mijnwormziekte oedemen, palpitaties en evenals bij beri-beri spierzwakte, maar de daarbij voorkomende belangrijke bloedarmoede moet ons voeren tot mikroskopisch onderzoek der faeces, waardoor de diagnose in eens is gemaakt.

Al deze diagnostische beschouwingen hebben betrekking op gevallen van beri-beri met min of meer uitgesproken oedemen. De diagnose is in al deze gevallen betrekkelijk gemakkelijk omdat daarbij zoo goed als altijd ook hartverschijnselen voorkomen. Geheel anders wordt echter de zaak, wanneer men te doen heeft met atrophische beriberi, waar, gelijk wij weten, die hartverschijnselen geheel kunnen ontbreken en waar de paralysen veelal zeer veel

sterker worden.

Het is feitelijk in veel van dergelijke gevallen niet mogelijk om met zekerheid te zeggen, of wij met atrophische beri-beri dan wel met neuritis uit een andere oorzaak te doen hebben. De anamnese laat bij Inlanders,—en de meeste patiënten zijn in casu Inlanders-veelal volledig in den steek, zoodat wij volstrekt niet met zekerheid het voorafgaan van een of andere infectieziekte kunnen uitsluiten, en men komt dan ook in vele van die gevallen niet verder dan tot een zekeren graad van waarschijnlijkheid. De neuritis wordt gemakkelijk genoeg herkend, maar de oorzaak

blijft vaak in het duister.

Nu moeten wij nog een zeer belangrijk punt bespreken, dat vooral voor de officieren van gezondheid van de allergrootste beteekenis is, nl. de aggravatie en de simulatie. Dat deze voorkomen, is buiten kijf, maar men moet daartegenover met de grootst mogelijke voorzichtigheid optreden. Ik zal U, om dit te doen uitkomen, een geval mededeelen, dat mij in mijn practijk als officier van gezondheid is overkomen. Ik

Sluiten