Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EVACUATIE.

Ook hier zijn de resultaten zeer sprekend; zelfs de ééne patiënt, die, katjang idjoe gebruikend, aan beri-beri overleden is, vormt een krachtig pleidooi vóór dit middel. Hij had nl. reeds bij den aanvang der proef diaphragmaparese, en leefde desniettegenstaande nog bijna een maand, wat iets zeer buitengewoons is.

In het algemeen zal het gemakkelijker vallen 0111 onafgewerkte resp. roode rijst te doen gebruiken dan op den duur de niet onbelangrijke hoeveelheid katjang idjoe te doen innemen. Ik weet echter niet in hoeverre de verstrekking van onafgewerkte rijst dezelfde genezende kracht heeft als katjang idjoe. Veiligheidshalve zou ik daarom in beri-berihaarden aan de lijders het liefst in ieder geval toch maar katjang idjoe geven. Waar bezwaren bestaan tegen de toediening van de boonen zelf is mijn ervaring, dat de curatieve werking van een, het eerst door Dr. Hulshoff Pol aanbevolen afkooksel zeer goede resultaten oplevert. Men kookt daartoe '/2 —1 kilo katjang idjoe gedurende 1 tot 1 '/, uur met drie liter water; het grootste gedeelte van het water blijft in de katjang idjoe en kan er door persing niet uit worden verwijderd, zoodat men niet meer dan ongeveer een liter terugkrijgt. Deze vloeistof wordt in den loop van den dag gedronken. Men geeft in dergelijke gevallen een afkooksel van meer dan 200 gram, omdat lang niet al het water weer terug te krijgen is en dus een groot gedeelte der opgeloste stof in de katjang idjoe achterblijft. Ik heb met zulk een decoct te Buitenzorg 36 beri-berilijders behandeld; allen zijn verbeterd of genezen; er is geen enkele gestorven, wat zeer sterk contrasteert met de groote mortaliteit bij niet behandelde gevallen.

Het spreekt wel van zelf, dat een dergelijk decoct moeilijk in het groot te maken is, maar voor de lijders in het hospitaal is dat in ieder geval wel mogelijk.

De tweede zeer belangrijke factor bij de behandeling bij beri-beri is het wegzenden van de lijders uit den beri-berihaard. Men stuurde indertijd alle beri-beripatiënten van

Sluiten