Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hilldiarrhoea uit den Himalaya behooren. Voor sommigen is Indische spruw een ziekte, die alleen gediagnosticeerd mag worden, wanneer zoowel mond- als darmverschijnselen bestaan, terwijl weer anderen spreken van locale spruw, waar óf alleen mond- óf alleen darmsymptomen worden gevonden.

Bij deze groote verwarring en deze willekeur doen wij m.i. het verstandigst, met het standpunt in te nemen, dat wij als Indische spruw opvatten datgene, wat hier in deze gewesten tot dusver meestal als zoodanig werd beschouwd, dat is het ziektebeeld, zooals het door Dr. van der Burg in een monografie over dit onderwerp vrij scherp omlijnd is geteekend.

Ik wil hier dadelijk even opmerken, dat in den laatsten tijd door Dr. van der Scheer en anderen de aandacht is gevestigd op de waarneming, dat bij lijders aan Indische spruw het vetgehalte der faeces bijzonder groot is. Men zou nu hierin een nieuw criterium voor de diagnose kunnen zoeken, maar men begaat dan in de eerste plaats de fout, een ouden naam te gebruiken voor een nieuw begrip, wat altijd verwarring sticht, zooals helaas menig voorbeeld kan bewijzen, en in de tweede plaats is het aantal onderzoekingen over dit punt nog lang niet groot genoeg om te kunnen zeggen, dat het bij spruw altijd, en bij andere, daarop gelijkende aandoeningen nooit voorkomt.

Ik heb deze uitweiding noodig geacht, omdat mijn denkbeelden over dit onderwerp U allicht erg orthodox en ouderwetsch zullen voorkomen, maar ge zult het met mij eens zijn, dat wij het best doen, met het oude standpunt te handhaven, tot wij meer van deze zaak weten.

Van theoretische beschouwingen zullen wij ons geheel onthouden. Of Indische spruw primair een ziekte is van den darm, de lever of het pancreas, men kan er veel over discussieeren, maar weten doet men het niet, en wij zullen er dus maar liever over zwijgen en betere tijden afwachten.

Wij zullen nu eerst enkele opmerkingen dienen te maken

AETIOLOG1R

Sluiten