Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het pathogenetisch verband van de dysenteriebacil met de dysenterie berust niet alleen op dierproeven, maar ook op liet feit, dat liet bloedserum van den lijder aan bacillaire dysenterie de eigenschap bezit 0111 de va: iëteit van den dysenteriebacil, die de ziekte veroorzaakte, te agglutineeren. Deze agglutinatie vertoont evenwel niet zulk een hoogen titer als dit vaak bij typlius het geval is. Een agglutinatie van 1 op 50 maakt, zooals de ervaring leert, dysenterie zeer waarschijnlijk en bij een agglutinatie van 1 op 100 is zij wel zeker.

[MOEüEN. Deelen wij thans een en ander mede over de bij menschen voorkomende amoeben. Ik wil in de allereerste plaats opmerken, dat wij in de praktijk de amoeb.> altijd zoeken in versche faeces en dat wij daarvoor nooit het gekleurde praeparaat gebruiken; er zijn wel allerlei kleurmethoden, die voor het meerendeel vrij gecompliceerd zijn, maar deze geven beelden, welke voor den medicus pncticus, die uit

den aard der zaak niet dagelijks hierin werkt, weinig overtuigend zijn. Ik heb zelf vroeger op allerlei wijzen getracht om dysenterie-amoeben zoodanig te kleuren, dat men zijn faeces-strijkpraeparaat mee naar huis zou kunnen nemen, dit behandelen en dan doorkijken, maar het is mij nooit gelukt, op deze wijze bruikbare praeparaten te krijgen. Andere methoden, waarbij men voorkomt, dat het praeparaat uitdroogt, dus waarbij het vochtig wordt gefixeerd en verder steeds vochtig gehouden, zijn voor de praktijk te gecompliceerd, maar zelfs afgezien daarvan zijn de praeparaten, die men dan verkrijgt, weinig typisch. In den tijd, toen de bekende protozoöloog Prowazek hier in Batavia werkte, heb ik praeparaten van dysenterie-amoeben van hem gezien, die hij voor zeer goed gelukt verklaarde, maar waarin voor mij de amoeben zoo weinig typisch gedifferentieerd waren, dat ik er na dien tijd maar van heb afgezien om te trachten bruikbare gekleurde praeparaten van dysenterieamoeben te krijgen en mij er toe heb bepaald, versche faeces ongekleurd te onderzoeken. Men neemt daartoe een weinig bloedig

Sluiten