Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschil

rrsst 7 j ex

bacillaire en amoerexdysext

deze twee ziekten reeds met zekerheid bekend zijn, en dan bij de verdere verschijnselen niet tusschen die twee differentieeren, maar alleen hier en daar aanteekenen, dat een of ander verloop of verschijnsel meer bepaald bij een van beide thuis hoort.

De punten van verschil dan, die voornamelijk in het oog vallen, zijn de volgende: bacillaire dysenterie kan epidemisch optreden, zoodat in zeer korten tijd een groot aantal perso. nen ziek worden, welke epidemie na korteren of langeren tijd weer afneemt. Amoebendysenterie heet meer een endemisch karakter te dragen; zij komt altijd in bepaalde streken voor, zonder nu juist epidemische uitbreiding te vertoonen. Dit is een punt, waaraan ik echter niet al te veel gewicht zou willen hechten, want wij hebben in de laatste jaren hier op Batavia bepaald sporadische gevallen van bacillaire dysenterie gehad, terwijl mij bekend is, dat in het Buitenzorgsche op een gegeven moment de amoebendysenterie zoodanig het hoofd opstak, dat men van een epidemie zou kunnen spreken. De bacillaire vorm is hier in den laatsten tijd ook wel eens epidemisch opgetreden, zoo op het eiland Sepaken, ten Zuiden van Madoera en in een kleine epidemie te Setnarang,

Een punt, dat voor ons klinici van meer beteekenis is, is het verloop. De bacillaire dysenterie is een acute ziekte, die in één tot zes weken leidt tot genezing of tot den dood, en die weinig of geen neiging vertoont tot recidiveeren. De amoebendysenterie daarentegen vertoont de grootste neiging tot het optreden van recidieven en tot chronisch worden. In overeenstemming hiermede gaat de bacillaire dysenterie bijna altijd gepaard met koorts, terwijl de amoebendysenterie zelden temperatuursverhooging vertoont, en waar dit het geval is, slechts betrekkelijk lage koorts geeft. Verder vertoont amoebendysenterie als gewone complicatie leverabsces, terwijl bacillaire dysenterie, zoo al eens een enkele maal, dan toch hoogst zelden met leverabsces gepaard gaat of er

Sluiten