Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de amoebendysenterie is, wat betreft onmiddellijk levensgevaar, in den regel gunstiger, maar daarentegen minder goed met betrekking tot de kans op spoedige algeheele genezing. Ik beschik op het oogenblik nog niet over procentcijfers voor deze twee verschillende ziekten, maar alleen over percentages, waarbij zij niet uit elkaar zijn gehouden, en dan vindt men, dat in het leger gedurende de laatste 50 jaren de mortaliteit heeft gevarieerd van 2 tot 22°/0. Zij was in den aanvang hoog en is geleidelijk afgenomen.

Ter beoordeeling van een concreet geval kan nog worden medegedeeld, dat de individueele prognose, behalve van den leeftijd en de constitutie van den patiënt, natuurlijk in hooge mate afhankelijk is van den aard der ziekte. Bij zuiver katarrhale vormen is de voorzegging in het algemeen gunstig; veel ernstiger wordt zij, wanneer duidelijke teekenen van darmnecrose aanwezig zijn, wanneer dus „Darmfetzen" in de faeces worden aangetroffen, vooral wanneer deze necrotische stukken slijmvlies groot zijn. Sterke darmbloedingen, hardnekkig braken, onstilbare hik, onwillekeurige ontlastingen, delireeren en convulsies, welke laatste vooral bij kinderen voorkomen, collaps en praecordiale angst zijn alle teekenen, die groote voorzichtigheid in de prognose eischen.

Wij kunnen thans de prophylaxe gaan bespreken. Wij zullen daarbij niet uitweiden over de regels van de alge- ' meene hygiene, zooals zorg voor drinkwater en dergelijke, daar ik dit beschouw te behooren tot het gebied der tropenhygiene, waarover Dr. Grijns U al het noodige meedeelt, maar wij zullen ons beperken tot de maatregelen, te nemen bij de patienten zelf.

Vooreerst moet ik uwe aandacht vestigen op het groote belang van desinfectie der faeces; wij kunnen dit natuurlijk op verschillende wijzen doen, bijv. met kalkwater of met creoline, maar ik moet er op wijzen, dat daarbij altijd twee factoren in acht moeten worden genomen, die in den regel worden verwaarloosd, nl. ten eerste, dat het desinfectans in

u

PROPiir:a.\is.

Sluiten