Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goed op gang, zoodat zij langen tijd spaarzaam en sterk eiwithoudend blijft; ook komt het wel eens voor, dat de cholera-aanval, die reeds voorbij was, weer terugkeert en den patiënt weer opnieuw met de oude gevaren dreigt. Ten slotte ziet men tusschen den cholera-aanval en de genezing soms nog ingeschoven het stadium van choleratyphoid, dat wij evenwel met andere complicaties en naziekten later zullen bespreken.

ONTLASTING Gaan wij nu de verschillende verschijnselen meer in bijzonderheden na en beginnen wij met de bespreking van de ontlasting. Rijstwaterontlasting heeft geen faecalen reuk, maar een eigenaardige spermalucht. De reactie is meestal alkalisch, soms neutraal. De er in drijvende vlokken bestaan uit enkele leucocyten en vetdroppels, verder darmepitheel, dat soms weinig veranderd is, en soms reeds meer of minder is overgegaan in detritus, en eindelijk cholerabacillen, soms veel, soms weinig. Niet zelden vindt men in deze ontlastingen ook roode bloedcellen, die, als zij in groot aantal aanwezig zijn, er een eigenaardige vleeschnatkleur aan kunnen geven. Cholerafaeces bevat slechts 1 tot 2°/0 vaste stoffen; de rest is water.

Zij worden eenvoudig in een straal geloosd, gelijk gezegd zonder pijn en zonder tenesmi; wel wordt vaak geklaagd over een onbehagelijk of licht pijnlijk gevoel in den buik en rommelingen. De ontlastingen volgen elkaar snel op, zoodat soms in enkele uren liters worden geproduceerd. Bij beterschap wordt zij minder frequent en minder copieus, en komen er weer galbestanddeelen in. Er volgt in vele gevallen op cholera een korte periode van constipatie; bij andere patiënten ziet men echter nog dagen lang lichte faeculent gekleurde diarrhee blijven bestaan.

De hoeveelheid ontlasting is prognostisch van weinig beteekenis, omdat zij volstrekt geen maat is voor de hoeveelheid getranssudeerd vocht. Er blijft nl. zeer dikwijls een

Sluiten