Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle passers te koop, en is de gewone stof, waarmede Inlanders elkander vergeven, en ik heb zelfs wel eens liooren zeggen, dat zij bij voorkeur den tijd eener cholera-epidemie te baat nemen, om menschen, die naar hun ineening verder overbodig zijn, door middel van warangan naar betere gewesten te doen verhuizen, daar dat in dien tijd zonder eenig gevaar voor den dader kan gebeuren, omdat zulke gevallen dan toch altijd als cholera worden opgevat. Ik heb dit zelf eenmaal gezien bij een huisjongen, die in choleratijd plotseling choleriforme verschijnselen kreeg, maar bij wien het braken al v as begonnen, voordat hij diarrhee had en in wiens ontlasting vrij veel bloed voorkwam, hoewel zij overigens geheel het karakter van cholerafaeces had. Bij onderzoek bleek dit werkelijk een geval van arsenikvergiftiging te zijn. Ik doe deze opmerking voorafgaan om U er op te wijzen, dat men zelfs in tijden van epidemieën niet lichtvaardig zijn diagnose mag stellen, maar wel degelijk ook dan op alle omstandigheden heeft te letten. Dit is in ditspecieele geval van te meer gewicht, omdat de behandeling van arsenikvergiftiging een geheel andere is dan die van cholera.

Nu moeten wij, alvorens de specieele diagnostiek te behandelen, eerst nog even nagaan, wat wij hebben aan het bacteriologisch onderzoek. Daarbij wil ik vooropstellen, dat zelfs het meest volledig bacteriologisch onderzoek niet van beteekenis is voor de behandeling van den patiënt zelf. Het duurt toch zoo lang, eer met zekerheid is uitgemaakt of al dan niet cholerabacillen aanwezig zijn, dat de patiënt reeds lang beter of begraven is, voor wij het antwoord van den bacterioloog hebben. Hieruit volgt onvermijdelijk, dat wij onze veiligheidsmaatregelen altijd moeten nemen, voor de bacteriologische diagnose vaststaat. Dit neemt niet weg, dat het van groot gewicht kan zijn om in een concreet geval zekerheid te krijgen, al is dit niet van belang voor den lijder zelf. Met name geldt dit, wanneer cholera-achtige ziektevormen optreden op plaatsen, waar in langen tijd geen

Sluiten