Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DRIE EN DERTIGSTE VOORDRACHT.

Cholera (Slot).

ciioleua- De choleraroodreactie heeft haar goede dagen gehad.

rood iierjnner mjj dat zij indertijd gold als een absoluut ze-

U 1'j iCTIK.

ker teeken voor cholera en toen bezaten wij in deze reactie een hoogst eenvoudig en zeker diagnosticum, maar zooals dat in den regel gaat, bij verder onderzoek is gebleken, dat er tal van andere bacteriën zijn, die haar ook geven, en zoo is zij in beteekenis zeer belangrijk achteruit gegaan. Toch hebben wij er nog wel iets aan, in zooverre, dat bij een negatieve reactie cholera onwaarschijnlijk is. Aangezien nu deze reactte gemakkelijk is uit te voeren en in 24 uren afloopt, zal men er allicht toe komen om haar toe te passen en daarom zal ik ze U hier nog even in de herinnering terugroepen.

Men houdt in voorraad reageerbuisjes, waarin zich bevindt een waterige oplossing .van 1 °/0 keukenzouten lu/0 pepton, welke oplossing door koken gesteriliseerd is, waarna men het buisje door een afgebrande wattenprop afsluit. In een dergelijk buisje doet men een kleine vlok van de verdachte ontlasting. Ongeveer zeven uur later ent men van de allerbovenste laag der vloeistof een oogje over in een nieuw buisje. Deze beide buisjes worden bij kamertemperatuur neergezet; het.is volstrekt niet noodig ze in een broedstoof te plaatsen. Den volgenden morgen, dus ongeveer 24 uren nadat het eerste buisje is geënt, vermengt men ze beide met een gelijk volume 20u/0 zwavelzuur. Wanneer deze buisjes cholerabacillen bevatten, wordt de vloeistof dan rose of rood. (Zooals U bekend is, berust

Sluiten