Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten slctte moeten wij nog opmerken, dat er een echte malaria cholerica voorkomt, waaromtrent vroeger reeds het noodige is medegedeeld.

De prognose der cholera is altijd ernstig. Over geheele i'itoaxosiï. epidemieën gerekend is de sterfte gewoonlijk 50°/o, tijdelijk is zij ecliter soms veel grooter. Wanneer de epidemie op haar hoogste punt is, is namelijk ook de aard der gevallen zwaarder en daardoor de mortaliteit hooger. Tegen het afnemen der epidemie is het regel, dat ook de zwaarte der gevallen afneemt, zoodat dan percentsgewijze minder menschen sterven. Dit verschijnsel is oorzaak geweest van vele therapeutische vergissingen. Menig arts toch, die een behandeling zocht voor cholera en daarbij in den loop der epidemie van methode verwisselde, zag op een gegeven moment onder een bepaalde medicatie enkele gevallen genezen. Hij ging dan met deze behandeling door en vond waarlijk, dat daarbij zeer bevredigende resultaten werden verkregen. Er werd dan natuurlijk een stuk in een tijdschrift geplaatst, maar hij zelf noch zijn opvolgers konden bij latere epidemieën de schoone uitwerking van zijn medicamenten bevestigen. Zulk een schijnbaar resultaat was eenvoudig het gevolg hiervan, dat tegen het einde der epidemie de gevallen minder zwaar werden, en, wat door den zoekenden collega was geïnterpreteerd als therapeutisch effect, was feitelijk niets anders dan een afname in kwaadaardigheid van de ziekte.

De meeste choleralijders sterven in den loop van den eersten of tweeden dag; velen echter ook later aan cholera-typhoid of andere naziekten. De mortaliteit is bij kinderen en oude menschen het grootst. Wanneer bij een patiënt het stadium asphycticuni is ingetreden, is zijn kans op behoud minder dan 20u/0.

En nu de therapie. Wij zullen daarbij geheel met stil- rilEHM'lE. zwijgen vooibijgaan de algemeene maatregelen van quarantaine en verder staatstoezicht, omdat die door Dr. de Haan

Sluiten