Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden besproken, en wij zullen ons hier alleen bezighouden met de behandeling van den patiënt zelf. Daarbij moet mij in de eerste plaats de bekentenis van het hart, dat naar mijn meening tot dusverre alle therapie bij den cholera-aanval vrij wel zonder resultaat is. Ik heb nog nooit de overtuiging kunnen krijgen, dat werkelijk door een bepaalde behandeling choleralijders zijn gered, en het heeft op mij den indruk gemaakt, dat, waar zij genezen, dit niet het gevolg was van de medicatie, maar van de vis medicatrix naturae. Bij deze machteloosheid volgt hieruit wel van zelf, dat wij het hoofdgewicht zoomogelijk moeten leggen op het voorkómen van den cholera-aanval, en aangezien nu in choleratijd tal van gevallen worden waargenomen, die onder het beeld van een eenvoudige diarrhee verloopen en die toch op cholerainfectie berusten, is de eerste eisch, in choleratijd zooveel mogelijk darmkatarrhen te voorkómen, en waar deze zijn opgetreden de daaraan lijdende personen als ernstige patiënten te beschouwen. Men zal dus wèl doen van in het algemeen in choleratijd den raad te geven om geen excessen te begaan. Bacchanaliën en dergelijke behooren dan geheel achterwege gelaten te worden, omdat deze licht aanleiding geven tot darmkatarrh, en deze weer sterk praedisponeert voor cholera. In de tweede plaats zijn voor den gezonden inensch in choleratijd de voeding en de drinkwatervoorziening van het allerhoogste gewicht. Met deze laatste wordt soms erg raar omgesprongen. Zoo ziet men dikwijls dat het drinkwater eerst wordt gekookt en daarna door een of ander koolfilter of door een leksteen wordt gefiltreerd. Dit is natuurlijk zeer onlogisch, want waar de mikroben door het koken zijn vernietigd, daar kunnen zij door die verdere bewerking weer worden toegevoerd. Wil men beide doen, dan is het rationeel eerst het water te filtreeren en daarna te koken. Het koken behoort te geschieden onder het onmiddellijk toezicht der huisvrouw, want als men dat aan bedienden overlaat, komt er in den regel niet veel van

Sluiten