Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

formularium liet recept van de clilorodyn uit de Britsche pharniacopee.

Medici, die om de zooeven opgegeven reden bang zijn ('alomel. voor narcotica, geven bij voorkeur calomel, in dosis van 0.3 tot 0.5 alle uren of alle 2 uren, tot duidelijke groene ontlasting is gevolgd. Men kan daarmede natuurlijk even goed als met opium succes hebben, hoewel ik geloof, dat de darmdesinfectie, die men zich daarvan voorstelt, wel niet heel veel te beteekenen zal hebben. Het nadeel van de calomelbehandeling is, dat waar de patiënt geen ernstiger verschijnselen gaat vertoonen, de ziekte in den regel wat langer duurt dan onder opiumbehandeling.

Ik zelf geef in de laatste jaren bij dergelijke gevallen noch opium noch calomel, maar een mixtuur, die ik dank aan onzen vroeger hier practiseerenden, thans reeds overleden collega Godefroy en die, bekend onder den naam van cholera-mixtuur van Godefroy, de volgende samenstelling heeft: R. Aq. chloroformisat. 400.—

ac. muriat. dil.

extr. haematoxyli aa 4.— aq. lauroc. 10.—

spir. dilut. 50.—

si., aur. 25.—

M. d. s. alle half uur een bitterglaasje.

Ik geloof werkelijk, dat dit middel bij acuten maagdarmkatarrh van toxischen aard zeer goed werkt en ik heb hiervan met name bij vleesch- en garnalenvergiftigingen zeer goede resultaten gezien. Het spreekt wel van zelf, dat het bij den cholera-aanval in den steek laat.

Wat nu de behandeling van den cholera-aanval betreft, zoo kan men, zoolang nog geen braken is ingetreden, hopen, door calomel verbetering te krijgen. Men begint i \[.omi:i.. met 1 tot 2 giften van een half tot één gram en gaat daarna door met alle uren of alle 2 uren 50 mg., in combinatie met kamfer. De calomeltherapie van cholera is in de laat-

Sluiten