Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich volstrekt niet alleen aan de temperatuurdaling, maar kan ook optreden bij stijgende of constante temperatuur. u:\ EH\ i:i:- £en tweede zaak, die ook voor liet stellen der diagnose (.1,0011m, moeilijkheid kan opleveren, is, dat leververgrooting geheel kan ontbreken. Dit is natuurlijk in den regel alleen het geval bij kleine abscessen, maar ook van deze is natuurlijk de herkenning van het grootste gewicht. Ik kan U hiervan een geval vertellen van een Inlander, die met beri-beri onder mijn behandeling was, maar die tevens voortdurend vrij hoog koortste, daar hij avondtemperaturen had van omstreeks 39". Hoe wij ook zochten, wij konden voor die koorts geen reden vinden. Malaria was het niet, typhus was het ook al niet en wij vonden in geen enkel orgaan eenige afwijking, die de temperatuursverhooging kon verklaren. Daar dysenterie was voorafgegaan, werd natuurlijk zeer speciaal en herhaaldelijk de lever onderzocht, maar nooit gelukte het ook maar de geringste aanduiding van vergrooting of pijn te vinden; bovendien bleven altijd de long zoowel als de lever geheel normaal bewegelijk. De man, die niet geëvacueerd kon worden, kreeg op een gegeven moment hartinsufficientie ten gevolge van zijn beri-beri en stierf, en bij de sectie werd in den koepel van de lever een absces gevonden ter grootte van een groote pruim, dat zoo diep gelegen was, dat het zelfs met proefpunctie niet te bereiken zou zijn geweest. In overeenstemming met het klinisch onderzoek ontbraken adhaesies geheel en was de lever volstrekt niet vergroot. riTKM.IJK Op het uiterlijk dezer patiënten behoeven wij niet weer terug te komen, omdat daarvan reeds het noodige is gezegd. Bij langer durende gevallen kan de patiënt bepaald cachectisch worden. Zij vertoonen nog al eens een licht icterische tint, s/ ]/-/.'/00s- maar sterke geelzucht is bepaald uitzondering. De slapeloosHKli). heid, die zoo even reeds als belangrijk verschijnsel genoemd

werd, komt zoo algemeen voor, dat ik nog maar één leverabsces heb gezien, waarbij de patiënt opgaf volkomen goed te slapen. PIJN. Pijn is vrij constant, hoewel ik enkele gevallen gekend

Sluiten