Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook deden om den man hiertoe over te halen, hij was er niet toe te bewegen en verklaarde veel liever dood te gaan, dan zich te laten opereeren. Op den derden dag na de punctie stierf hij en bij de sectie bleek inderdaad, dat de man door verbloeding uit de punctieopening in de buikholte was overleden. Het bleek verder, dat de naald was terecht gekomen in een abnormaal verloopende, zeer groote levervena. Normaliter vindt men alleen betrekkelijk dicht bij den hilus dergelijke groote aderen, maar in dit geval liep een zeer groote vena vlak onder de oppervlakte en ongelukkigerwijze was men bij de punctie juist daarin terecht gekomen. Daar leveraderen niet collabeeren, was hieruit een voortdurende bloeding ontstaan.

l ouuy.li li- Deze twee ongelukkige gevallen mogen ons geenszins

u 'iAnimE- weerll0llden> om> waar w'j aan leverabsces denken, de

LKN. ' ' ' proefpunctie te verrichten. De kans op zulk een ongeluk is zoo klein, dat zij zeker nog niet l"/0 is, terwijl daarentegen het niet openen van een aanwezig absces voor den patiënt zeer groote gevaren oplevert, daar de mortaliteit van niet geopereerde leverabscessen 80°/0 bedraagt. Wij leeren echter uit deze twee gevallen, dat men, waar men bloed aspireert, wel eenige voorzichtigheid in acht moet nemen. In de eerste plaats zal men trachten, als men bloed heeft opgezogen, door het aanleggen van een stevig sluitverband verdere haemorrhagie te voorkomen, door den buikwand zoo stevig mogelijk tegen de lever aan te drukken en de verplaatsing bij ademhaling zooveel mogelijk te beperken. Of men daarbij rationeeler wijze den patiënt op de rechter, dan wel op de linker zij legt, zou ik niet durven beslissen. Legt men hem op de rechter zij, dan is de plaats der punctie laag gelegen, en wordt dus veneuse bloeding in de hand gewerkt. Legt men hem op de linkerzij, dan zal wellicht de lever minder goed tegen den buikwand aansluiten. Ik leg daarom tegenwoordig in dergelijke gevallen den patiënt maar op den rug. Verder worden derge-

Sluiten