Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geruischen; het bloed is zeer bleek en waterig en bevat weinig roode bloedcellen, die evenwel betrekkelijk weinig in vorm veranderd zijn, zoodat men geen sterke poikilo-en mikrocytose vindt; liet haemoglobinegehalte is sterker afgenomen dan het aantal roode bloedcellen, zoodat ook het haemoglobinegehalte van iedere cel op zich zelf is verminderd; wat de witte bloedcellen aangaat, vindt men bijna altijd belangrijke vermeerdering der eosinophile cellen.

In vele gevallen ontbreekt de kniereflex.

Soms verloopt dit proces in enkele weken; meestal is het echter zeer chronisch.

De oorzaak der anaemie wordt door sommige schrijvers gezocht in het chronische bloedverlies, doordat de wormen bloed zuigen en daarbij wondjes maken, die nabloeden,

Anderen nemen aan, dat de wormen toxische stoffen vormen, die de anaemie veroorzaken. Het schijnt evenwel, dat het bestaan van deze laatste nog niet met voldoende zekerheid is aangetoond.

De diagnose berust geheel op het vinden der eieren; toch i>/ \(;.\a.s/:. kan ankylostomiasis bestaan, zonder dat eieren aanwezig zijn. Dit is in de eerste plaats het geval, wanneer de ziekte reeds zeer lang duurt. Men heeft nl. reden om aan te nemen, dat de ankylostoma niet langer leven dan een jaar of vijf.

Zij brengen het dikwijls in dien tijd zoo ver. dat er reeds zeer belangrijke irreparabele veranderingen zijn opgetreden, zoodat zoo iemand volstrekt niet altijd neiging tot genezing vertoont, al zijn er geen wormen meer in den darm aanwezig.

In zulk een geval zal men dus staan voor het typisch ziektebeeld der ankylostomiasis, zonder dat eieren te vinden zijn.

Verder mist men de eieren gedurende eenigen tijd na instelling van een afdrijvingskuur, ook dan wanneer deze geen voldoende effect heeft gehad. Het duurt dan in den regel twee tot zes weken, vóór zij weer in de faeces verschijnen.

Willen wij dus na een kuur beoordeelen, of er voldoende effect is geweest en of alle wormen zijn afgedreven, dan

Sluiten