Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer plaats heeft. Men legt den omsnoerenden band bij voorkeur zoo perifeer mogelijk; blijft hij dan zoo lang liggen, dat gangreen optreedt, dan is dat in ieder geval omschreven;, natuurlijk moet altijd het geheele gebied van den beet mede zijn afgebonden. Hier in Indië ziet men veelal door leken twee of drie ligaturen boven elkaar aanleggen, wat op zich zelf niet kwaad is, wanneer men met de techniek daarvan niet bijzonder vertrouwd is. Eén lege artis aangelegde ligatuur is echter voldoende.

1NTEUMIT- In Amerika heeft men van deze afbinding ook nog een cu-

LMATUUR. r3tieVe meth°de gemaakt Me" l3at d3ar nl- na eeni§e" tijd de ligatuur voor een kort oogenblik los, zoodat de circulatie weer

een klein poosje in gang komt. Er wordt dan natuurlijk een gedeelte van het gif geresorbeerd; laat men echter de circulatie slechts zoo kort doorgaan, dat de hoeveelheid gif, die wordt opgeslorpt, gering is, dan wordt dit zonder schadelijk gevolg uitgescheiden. Na eenigen tijd maakt men de ligatuur weer een oogenblik los, herhaalt dit later en brengt zoo telkens bij kleine beetjes het gif gefractionneerd in het bloed, totdat het ten slotte geheel is uitgescheiden, zonder dat er op een gegeven moment een voldoende hoeveelheid in de circulatie was om vergiftiging te doen optreden. Natuurlijk heeft deze methode haar eigenaardige bezwaren; laat men de ligatuur te lang los, dan wordt er te veel gif geresorbeerd en treedt toch intoxicatie in en laat men haar te lang liggen, dan komt er plaatselijk gangreen.

Dat werkelijk het gif gemakkelijk in de circulatie wordt opgenomen en dat een korte loslating der ligatuur al voldoende kan zijn om vrij wat gif te doen resorbeeren blijkt uit proeven van Calmette, aan wien wij zeer veel te danken hebben van onze kennis betreffende slangengif en de behandeling dezer intoxicatie. Calmette spoot bij ratten een bepaalde hoeveelheid slangengif in de punt van den staart en bond dan na een bepaalden tijd den staart aan den wortel af. Wanneer hij zooveel gif inspoot, dat een contröledier 11a

Sluiten