Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het reeds geresorbeerd is, want hij zag bij proefdieren, die reeds algemeene verschijnselen vertoonden, genezing optreden na inspuiting van een dezer middelen. Het is echter de vraag, of dit laatste het geval is. Toch is de aanwending van deze drie agentia van zeer groote beteekenis, omdat zij in ieder geval in staat zijn het gif, dat nog in de wond aanwezig is, onschadelijk te maken.

Chloorgoud wordt daartoe gebruikt in een waterige op- cni.oougoi b. lossing van 1 °/0; deze wordt in en om de wond gespoten, z.oodat in het geheel ongeveer 10 cM:f. wordt verbruikt. Men spuit op één plaats nooit meer dan 1 cM3. in, omdat anders de reactie te sterk wordt.

Chloorkalk wordt aangewend in een oplossing van 2°/0,''HUmmkalk. die altijd versch gefiltreerd moet zijn. Ik voor mij zou hier in deze gewesten altijd de voorkeur geven aan chloorgoud boven chloorkalk, omdat chloorkalk zeer spoedig bederft, zoodat men slechts bij uitzondering in de gelegenheid zal zijn om over een goed praeparaat te beschikken; bovendien maakt het altijd noodige filtreeren de toepassing wel wat moeilijk, wanneer men niet toevalligerwijze in de buurt van een apotheek is. Verder heeft chloorgoud nog dit voordeel, dat het bij de tegenwoordige photografeermanie vrij wel overal te krijgen is. Ieder, die photografeert, heeft een oplossing van chloorgoud van ongeveer 1 op 600 in voorraad, en men kan natuurlijk deze verdunde oplossing in adaequaat grootere doses even goed gebruiken als de 1 procentige solutie.

Ik voor mij geloof, dat de toepassing van hypermanganas imwiMA\a. kalicus in de praktijk op de minste bezwaren zal stuiten, omdat men hierbij niet per se behoeft in te spuiten, daar men kan volstaan met de fijn gemaakte kristallen krachtig in de wond te wrijven, totdat het geheel zwart is geworden. Heeft men een injectiespuitje, dan kan men bovendien een 1 tot 5 procentige oplossing van dit middel in en om de wond in willekeurige doses inspuiten; kwaad doet het niet, alleen

Sluiten